Kommunaliserad polis

Motion 2005/06:Ju348 av Åsa Torstensson (c)

av Åsa Torstensson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda möjligheten att kommunalisera närpolisen.

Motivering

Beslut skall fattas så nära de människor som blir berörda av beslutet som möjligt. Det innebär även att ansvarsfördelningen inom rättsväsendet borde förändras och att kommunerna borde ha ansvaret för att alla kommuninvånare kan känna sig trygga i vardagen. Polisväsendet blev statligt först 1965. Att uppehålla lag och ordning i vårt samhälle är dock en såväl statlig som kommunal angelägenhet. Polisens resurser inom en kommun är av största betydelse för hur lag och ordning upprätthålls inom kommunens område. Det vore logiskt att kommunerna skulle kunna besluta om exempelvis hur många närpoliser som skall finnas inom kommunen.

Kommunfullmäktige bör på så vis ges möjligheten att återta befälet över rättstryggheten på gator och torg och ge kommuninvånarna den trygghet de har rätt till och värderar i förhållande till annan verksamhet.

Ett sätt att ge kommunfullmäktige denna möjlighet är att kommunalisera närpolisen. Det bör därför utredas att återinföra systemet med att en del poliser är kommunalt anställda. Lämpligen bör närpoliserna sortera under kommunen och kommunen kunna besluta om hur många som skall vara anställda, medan staten fortsätter att ha ansvar för övriga, såsom ordningspolisen och trafikpolisen. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 22 september 2005

Åsa Torstensson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)