med anledning av prop. 2012/13:162 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn

Motion 2012/13:Sf16 av David Lång (SD)

av David Lång (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2012/13:162 Kommunalt mottagande av ensamkommande barn.

Motivering

I dag kan Migrationsverket träffa överenskommelser med kommuner om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Migrationsverket kan därefter anvisa en avtalsinnehavande kommun att ordna boendet för barnet och barnet ska anses vistas i den kommunen enligt vad som avses i 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:452), förkortad SoL. Det finns i dag en möjlighet till undantag från detta ramverk. Om det finns särskilda skäl, kan Migrationsverket anvisa barnet till en annan kommun och det är just kravet på särskilda skäl som regeringen vill stryka ur bestämmelserna. Följaktligen kommer det att bli lättare för Migrationsverket att placera ensamkommande barn till andra kommuner utan avtal.

Sverigedemokraterna yrkar avslag på denna proposition då vi anser att den undergräver hela idén med att låta varje kommun själv bestämma över sitt flyktingmottagande. Regeringen har gjort en bedömning som vi inte delar.

Stockholm den 18 juni 2013

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 2013-06-19 Bordläggning: 2013-06-24 Hänvisning: 2013-06-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)