Kommunernas inflytande över trafiksäkerheten

Motion 2006/07:T263 av Jan Ericson (m)

av Jan Ericson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att kommunerna bör få ökad makt att fatta beslut rörande hastighetsbegränsning, skyltning och andra trafiksäkerhetsåtgärder på länsvägar och mindre vägar inom den egna kommunens gränser.

Motivering

I dag kan en kommun i mycket liten utsträckning påverka frågor som rör hastighetsbegränsning, skyltning eller vägmarkeringar på vägar utanför detaljplanelagt område. Det finns exempel där Vägverket sagt nej till hastighetsbegränsningar på mindre vägar trots att ett enigt kommunfullmäktige ställt sig bakom förslaget. Kommunpolitiker har också fått nej när det gäller uppsättning av stoppskyltar, skyltning om plikt att lämna företräde från mindre väg, varningsskyltning för skolbuss eller skola och markering av stopplinjer på vägar.

Svenska politiker och myndigheter står bakom nollvisionen för antalet trafikdödade. Den nya regeringen har också tydligt uttalat att man vill öka kommunernas självstyre och motverka onödig myndighetsbyråkrati. Om vi menar allvar med dessa mål måste vi ge mer makt till de lokala politikerna när det gäller olika trafiksäkerhetsåtgärder. Kommunpolitikerna har ofta bättre kontakter med sina invånare och känner väl till vilka trafiksäkerhetsåtgärder som behövs jämfört med Vägverkets tjänstemän i Borlänge och tjänstemän hos länsstyrelsen. Beslut som rör trafiksäkerheten blir naturligtvis bäst om de sker så lokalt som möjligt i samråd med förskolor/skolor, boende och övriga invånare som berörs.

Det finns inga logiska skäl att låta andra myndigheter fördröja eller motverka trafiksäkerhetsåtgärder när de människor som berörs vill genomföra dessa efter demokratiska beslut.

Stockholm den 25 oktober 2006

Jan Ericson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)