Kommunernas styrning av flyktingmottagandet

Motion 2009/10:Sf287 av Yilmaz Kerimo (s)

av Yilmaz Kerimo (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över formerna för boende för nyanlända flyktingar.

Motivering

Sedan flera år har Södertälje tagit en oproportionerligt stor del av ansvaret för att ta emot framför allt asylsökande från Irak. Ytterligare ett antal kommuner befinner sig i en liknande situation. Det håller inte längre. Den alltför stora inflyttningen till några få kommuner skapar trångboddhet och andra problem för såväl värdfamiljen som för dem som just fått uppehållstillstånd. Alla kommuner måste ta ett samlat ansvar för asyl- och flyktingmottagningen. Visst kan man önska att alla ska få bo var de vill. Men när det inte fungerar måste regeringen våga agera. Reglerna om EBO – rätten till eget boende – måste därför ses över.

Vi måste lära oss att bättre ta till vara invandrares och flyktingars kompetens. Arbetsförmedlingen bör få ansvar för att snabbt få in flyktingarna i arbete. Flyktingfamiljerna bör få bättre information om arbetsmarknaden, möjligheterna att starta företag och rättigheter som varje arbetstagare har. Högskolor och universitet bör ges ett speciellt ansvar för kompletterande utbildning till flyktingar med akademisk bakgrund.

I avvaktan på att regeringen får ordning på sin asyl- och flyktingpolitik krävs att stor hänsyn tas och att särskilda åtgärder vidtas för att bistå de kommuner, likt Södertälje, som har tagit emot ett stort antal flyktingar.

Stockholm den 2 oktober 2009

Yilmaz Kerimo (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)