Kommuners kostnadsansvar för omsorg

Motion 1993/94:So271 av Märtha Gårdestig (kds)

av Märtha Gårdestig (kds)
I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) talas om kommunalisering av omsorgerna för vuxna
utvecklingsstörda på enskilda vårdinrättningar.
Kostnadsansvaret ligger idag hos landstingen, men skall
från och med 1995 överföras till kommunerna. Detta
kommer vid en strikt tillämpning att ge kommunerna
ekonomiska problem, större ju fler omsorgstagarna är från
andra landsting.
Jönköpings län har av tradition en omfattande enskild
verksamhet för olika grupper av funktionshindrade, där
upptagningsområdet är hela landet. I Sävsjö kommun, som
exempel, vänder sig de enskilda vårdgivarna företrädesvis
till psykiskt utvecklingsstörda och till psykiskt sjuka. På
båda områdena finns en relativt omfattande verksamhet. I
november 1992 fanns 40 omsorgstagare där
kostnadsansvaret låg på ett främmande landsting, som
under hela vistelsen betalat vårdavgift till vårdgivaren. Av
dessa personer var ca hälften folkbokförda i Sävsjö
kommun vid undersökningstillfället.
Vid en strikt tillämpning av LSS kommer Sävsjö
kommun att få kostnadsansvaret för en stor del av de
boende när den nya lagen införs och vid en senare
kommunalisering av omsorgerna. Eftersom Sävsjö är en
relativt liten kommun kan det ge stora effekter på övrig
kommunal service om kostnaderna för kommunen ökar
med ca 20 miljoner kronor/år som landstingen idag betalar
i vårdavgifter. Kostnaden beräknas till 500 000 kronor per
person och år.
En lösning vore att LSS ändras så att en främmande
kommun kan betala även om folkbokföringen ändras för en
person. Ett alternativ kan vara att den nu föreslagna
ändringen i socialtjänstlagen, som innebär att kommuner
kan betala för vård i annan kommun, även skall gälla för
LSS. Det innebär att om kommunerna i växlingen med sitt
hemlandsting också får resurser för den nuvarande
utomlänsvården, kan de få täckning för kostnader som
uppstår. Placeringskommunen kan då klara de kostnader
som på sikt blir kommunens ansvar och antingen bygga upp
egna resurser eller köpa behövlig vård. På detta sätt
bibehålls också möjligheten att bedriva vård i enskild regi
och omstruktureringen av verksamheten underlättas.
Det är av stor vikt för kommunerna i landet och även de
enskilda vårdgivarna att en ändring görs i lagstiftningen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att de ekonomiska
konsekvenserna för kommunerna av LSS bör
uppmärksammas och tas upp till förnyad prövning.

Stockholm den 25 januari 1994

Märtha Gårdestig (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)