Kommunikationer för Västra Götaland/Skaraborg

Motion 1998/99:T212 av Holger Gustafsson (kd)

av Holger Gustafsson (kd)
Västra Götaland
Den 1 januari 1999 bildas den nya regionen Västra Götaland.
Ett viktigt skäl för att bilda en sammanhållen västsvensk
region är att kunna utveckla bättre fysiska kommunikationer
inom Västsverige i relation till Göteborg, som ett givet nav
för kommunikationer på väg, järnväg, flyg och båt.
Skaraborg och särskilt den norra länsdelen har relativt långa
avstånd till Göteborg, ca 20-25 mil.
Den nya regionen är en försöksverksamhet vad beträffar formerna för
statens engagemang och hur dessa skall organiseras på ett effektivt sätt. Det
är helt uppenbart att det är av riksintresse att den västsvenska regionens
utveckling och funktion faller väl ut inför ev. kommande regioner i övriga
riket. Det gäller inte minst då de direkt förestående problemen på kommuni-
kationsområdet nu skall lösas. Därför bör regeringen nu i inledningsskedet,
genom Vägverket, göra extra stora satsningar för Västra Götalands kom-
munikativa funktion.
Den tunga godstrafiken på
väg ökar
Det är helt otillfredsställande att tidsplanen för
ombyggnaden av E 20 ännu inte är klar. E 20 är en av
Sveriges tyngst trafikerade europavägar med godsfrakter från
såväl norra Sverige som Mellansverige. Den tunga
godstrafiken med internationella fordon är nu ett mycket
stort inslag sedan avregleringen av kabotage är ett faktum.
E 20 betyder självfallet också mycket för godstrafiken från Skaraborg mot
Göteborg. Med en ökad koncentration på Göteborg som Västsveriges
centralort kommer persontrafiken också att öka ytterligare under de närmaste
åren. Regeringen bör omgående redovisa finansiering och en tidsplan för
E 20:s färdigställande inom 5 år.
Riksvägarna 44 mellan Götene och Uddevalla och riksvägen 49 mellan
Skövde och Skara är också mycket tungt belastade av både fraktgods och
persontrafik som knyts direkt an på E 20. Dessa riksvägar har stor betydelse
för den dagliga pendeltrafiken inom länet. Regeringen bör samordna den
ekonomiska prioriteringen för E 20, 44 och 49.
Stambanan och X2000-
servicen
Skaraborg har idag mycket goda snabbtågförbindelser på
stambanan med både Stockholm och Göteborg. Skaraborg
har tidigare gjort en tydlig prioritering då man valt att
snabbtåget vid varje passage skall göra ett stopp i Skövde.
Det är många inom näringslivet som dagligen reser till
Stockholm och/eller Göteborg. I detta sammanhang är det
särskilt angeläget att tidiga morgontåg alltid, även under
semestertider, stannar i Skövde så att arbetsresenärer hinner
till Stockholm eller Göteborg till normal mötestid kl 10.00
alla vardagar.
Godstransporter till sjöss
och miljön
Västra Götaland är Sveriges mest intensiva region för bl.a.
verkstadsindustri, petroindustri och livsmedelsindustri. För
dessa industrier och utskeppning för övrig väst- och
mellansvensk industri är en effektiv funktion av hamnar och
annan infrastruktur av mycket stor betydelse för näringsliv
och sysselsättning i Sverige. Regeringen bör se det som ett
riksintresse att utveckla och effektivisera dessa funktioner.
Godstrafiken på Vänern bör därvid särskilt belysas och
utvecklas.
Länsstyrelsen för Västra Götaland gör löpande kartläggning av väster-
havets miljöstatus. Detta är ett område som väntas avslöja större miljö-
problem än vad som tidigare varit känt. Att förbättra och bevara vattenmiljön
i västerhavet är såväl ett svenskt riksintresse som ett internationellt
intresse.
Regeringen bör dels avsätta ekonomiska resurser för ytterligare kartläggning
och analyser av västerhavets status men också planera för de ekonomiska
satsningar som kommer att krävas för att förbättra redan kända miljöproblem
i havet. Dessa miljöfrågor bör också lyftas fram i ett EU-perspektiv för
gemensamma åtgärder inom unionen, så att vi därmed återfår en större del av
vår avgift till EU.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om finansiering och tidplan för vägbyggnader i västra
Götaland/Skaraborg och om att garantera en åretruntservice på SJ, som
tillgodoser näringslivets behov att nå Stockholm och Göteborg till normala
mötestider,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att regeringen i sin ekonomiska planering, och sitt agerande inom
EU, beaktar de behov av insatser som behövs för att rädda västerhavets
vattenmiljö.1

Stockholm den 26 oktober 1998
Holger Gustafsson (kd)
1 Yrkande 2 hänvisat till MJU.
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (4)