Komplementärmedicinens roll i svensk sjukvård

Motion 2003/04:So229 av Lars-Ivar Ericson (c)

av Lars-Ivar Ericson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om komplementärmedicinens roll i svensk sjukvård.

Motivering

I många av länderna i Europa kan vi märka att inställningen till komplementärmedicin blir alltmer positiv. Därigenom förbättras möjligheterna till att medborgarna får ett friskare liv. Likaså får de bättre möjligheter att tillfriskna när de drabbas av sjukdomar, eftersom alla goda krafter samverkar för individens bästa. Hälsofrågan är central i vårt samhälle, och vi bör satsa mycket på förebyggande hälsoarbete. Samtidigt så vet vi att sjukdomar slår till, och då kan vi vända oss till den traditionella skolmedicinen som oftast kan erbjuda god behandling och vård. Det finns dock många exempel på människor som sökt och fått hjälp inom komplementärmedicin. Därför är det viktigt att inget bör uteslutas inom vården som kan få människor att tillfriskna eller att må bättre. Komplementärmedicinens möjligheter att hjälpa till med förebyggande hälsovård och aktiv sjukvård bör undersökas, och den enskilde medborgaren bör ges rätt att på lika villkor kunna välja behandling inom den komplementärmedicin som granskats och befunnits motsvara den traditionella medicinska behandlingen.

Stockholm den 24 september 2003

Lars-Ivar Ericson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (1)