Komplettering av MBL

Motion 2016/17:1852 av Boriana Åberg (M)

av Boriana Åberg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en komplettering av MBL med regler som förbjuder facket att utöva blockad mot företag med mindre än tio anställda och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Fackliga stridsåtgärder kan vara förödande för små företag. Ett exempel på fackliga stridsåtgärder som av många upplevdes som oproportionerligt var Livs blockad mot ett familjeägt bageri söder om Stockholm i början av 2016. Trots att det från de anställdas sida inte fanns någon önskan om ett kollektivavtal valde Livs att sätta bageriet i blockad. Det är inte ovanligt att små företag har ett avtal som innebär bättre villkor för sina anställda än vad ett kollektivavtal kräver. Det är viktigt att påpeka att det inte finns någon skyldighet att teckna kollektivavtal, utan det kan företaget själva välja. Men om ett fackförbund väljer att ta till stridsåtgärder blir det väldigt svårt för ett litet företag att stå emot. Blockaden som bageriet utsattes för slutade med att ägarna sålde sin verksamhet.

Småföretag är oerhört viktiga för Sverige. De skapar jobb och anställer ett stort antal personer och bidrar på så sätt till landets tillväxt. Men små företag med små marginaler kan ha svårt att stå emot om ett fackförbund väljer att ta till stridsåtgärder. Företag med färre än tio anställda har redan idag möjlighet att göra undantag från turordningen i LAS. För att ytterligare skydda små företag och dess anställda mot att tvingas ingå avtal som de inte vill ha bör vi även se över möjligheten att förbjuda fackförbund att utöva blockad mot företag med mindre än tio anställda.

Boriana Åberg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)