Konfliktåtgärder utanför kollektivavtalsområdet

Motion 1998/99:A707 av Jan Backman (m)

av Jan Backman (m)
Det finns i dag tydliga tendenser till obalans när det gäller
styrkeförhållandena på arbetsmarknaden. Detta yttrar sig
bland annat i att de fackliga organisationerna tenderar att
använda konfliktåtgärder som inte står i paritet med den
fråga konflikten gäller. Ett sätt att skapa mer balanserade
förhållanden skulle vara att i den arbetsrättsliga
lagstiftningen införa bestämmelser som innebär att
konfliktåtgärder bara kan vidtagas inom det eller de
kollektivavtalsområden som konflikten gäller.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att konfliktåtgärder bara skall kunna vidtas inom
det kollektivavtalsområde som konflikten gäller.

Stockholm den 23 oktober 1998
Jan Backman (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)