Konfliktvarsel inom sjöfarten

Motion 1998/99:A702 av Kent Olsson och Tom Heyman (m)

av Kent Olsson och Tom Heyman (m)
Sjöfartsnäringen skiljer sig i många avseenden från andra näringar. De
som arbetar i denna för Sverige så viktiga näring tillbringar lång tid till
sjöss och får därmed färre tillfällen att träffa vänner, släkt, att delta i
samhällslivet m.m.
De speciella förhållanden ombordanställda har ger naturligtvis upphov till
annorlunda avtal och lagar än för dem som arbetar i land. Sjömansskatten
och arbetstidsregler är några exempel där skillnader finns. Det finns dock
undantag som knappast i dag kan motiveras, då sjöfartsnäringen de senaste
åren genomgått stora förändringar.
Den tid som tidigare tillbringades ombord på fartyg var betydligt längre.
Nu är det allt vanligare att den sammanhängande tiden ombord är fyra till sex
veckor, varefter motsvarande tid kan tillbringas hemma i Sverige.
Medbestämmandelagens 45 § innehåller regler om varsel om förestående
stridsåtgärder. Reglerna är tvingande på det sättet att avtal inte kan träffas
om
begränsning av varselplikten eller om kortare varseltider. Däremot är det
möjligt att avtala om längre varselplikt.
Undantag från denna regel medges om det finns "giltigt hinder". Motivet
för detta undantag är främst att göra stridsåtgärder möjliga i de fall där ett
upprätthållande av varselskyldigheten skulle medföra att stridsåtgärden blev
verkningslös. Exempel som nämns i förarbetena till lagen är blockad mot
lossning av fartyg med kort liggetid eller när arbetet är av så kort varaktighet
att tid inte finns för en veckas varsel.
I praktiken har undantagsregeln kommit att tillämpas även när det gäller
fartyg som går i regelbunden trafik på Sverige, såsom då fartyget angör
svensk hamn mer än en gång under en sjudagarsperiod. Det kan också gälla
färjor. Stridsåtgärden sätts igång så snart fartyget anlöpt svensk hamn även i
sådana fall då sju dagars varseltid skulle kunna iakttas.
Varselreglerna syftar till att ge parterna ett visst rådrum för att överväga
läget, faktiskt och rättsligt och försöka få till stånd en uppgörelse utan
konflikt. Den part som tar emot varslet får också en viss tid att förbereda sig
och överväga motåtgärder. Varselreglerna är alltså av stor vikt.
Med nuvarande tillämpning drabbas rederinäringen hårdare än andra
företag. Detta är inte godtagbart. Vi anser att det i lagen måste klargöras att
varselskyldigheten i princip skall gälla även när stridsåtgärden riktas mot ett
fartyg. Undantagsregeln skall således vara tillämplig endast när det verkligen
är fråga om ett giltigt hinder. Så är inte fallet i de situationer som angetts
ovan.
Regeringen bör utan dröjsmål återkomma till riksdagen med förslag i syfte
att klargöra varselreglernas undantagsregel i enlighet med vad som anförts i
motionen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag rörande reglerna för
konfliktvarsel inom sjöfarten i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 14 oktober 1998
Kent Olsson (m)

Tom Heyman (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)