Konkurrenssituationen för svenska åkerier

Motion 1998/99:T401 av Nils Fredrik Aurelius och Leif Carlson (m)

av Nils Fredrik Aurelius och Leif Carlson (m)
Den 1 juli 1998 blev det fri cabotagetrafik inom EU, vilket
bland annat innebär att ett utländskt åkeri kan köra varor
mellan svenska orter. Innan en sådan transport utförs skall
åkeriet vara momsregistrerat i Sverige och betala moms på
körningen. Registrering till mervärdesskatt av utländska
företag sker hos Skattemyndigheten i Stockholm.
I en skrivelse från Riksskatteverkets kontrollavdelning, daterad den 16 juni
1998, undertecknad av Rolf Törnqvist och Franciska Pettersén och ställd till
vägtrafikenheten på Kommunikationsdepartementet framhålles att "registre-
ringen kan sägas bygga på ett visst mått av frivillighet p.g.a. att effektiva
kontrollmedel saknas". Uppgifter om utländska åkares transporter i Sverige
når skattemyndigheten endast om fakturor från utländska åkare påträffas vid
en revision av företag i Sverige eller genom spontana kontrolluppgifter från
skattemyndigheten i den utländske åkarens hemland. RSV förmodar att en
sådan "momsfri" trafik särskilt förekommer i områden i Sverige som gränsar
till andra länder. Detta medför en konkurrenssnedvridning gentemot de
svenska åkarna, konstateras det avslutningsvis i brevet.
I skrivelser till Kommunikationsdepartementet, den 28 oktober 1997 och
den 5 maj 1998, har företrädare för Polismyndigheten i Kalmar län redogjort
för sina erfarenheter av övervakningen av utländska chaufförer och fordon.
Bland annat framhålls att "många utländska chaufförer fullkomligt negligerar
bestämmelserna i förordningen EEG 3820 och AETR genom att till exempel
köra för många timmar per dygn och ej ta ut sin lagstadgade dygnsvila på
minst 9 timmar". Under de senaste två åren har enbart i Kalmar län ett 50-tal
utländska förare rapporterats för brott mot dessa bestämmelser.
I skrivelserna framhålls vidare den ringa påföljden för dessa brott och den
bristfälliga rapporteringen mellan myndigheter i Sverige och i andra
europeiska länder. Såväl fordonen som säkringen av lasten lämnar inte sällan
mycket i övrigt att önska. Vidare påpekas de negativa effekterna för över-
vakningen som personalinskränkningarna medfört. I skrivelsen den 5 maj
1998 framhåller undertecknarna Lars-Eric Andersson, Jörgen Nilsson och
Bill Lundquist avslutningsvis att de i de bägge skrivelserna visat att svenska
och utländska företag inte konkurrerar på lika villkor. Därtill kommer förstås
farorna för trafiksäkerheten på grund av bristfälligt säkrade laster med mera.
Skrivelsen från Riksskatteverkets kontrollavdelning och erfarenheterna
från fältet påvisar  att svenska åkerier hamnar i en orimlig konkurrens-
situation. Syftet med den fria cabotagetrafiken är en bättre konkurrens för
konsumenternas bästa, men om inte myndigheterna klarar av den nödvändiga
övervakningen sker inte konkurrensen mellan svenska och utländska åkerier
på samma villkor.
Regeringen har ett ansvar för att sådana förändringar genomförs att de
missförhållanden som ovan antytts bringas att upphöra.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om behovet av åtgärder för att den svenska åkerinäringen inte skall
missgynnas i konkurrensen om cabotagetrafiken i Sverige.

Stockholm den 21 oktober 1998
Nils Fredrik Aurelius (m)

Leif Carlson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)