Konkurrensutsättande av Arbetsförmedlingen

Motion 2011/12:A258 av Ann-Britt Åsebol (M)

av Ann-Britt Åsebol (M)
M0339

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att konkurrensutsätta Arbetsförmedlingen.

Motivering

Arbetsförmedlingen är Sveriges största förmedlare av arbeten. Deras uppgift är att på ett så effektivt sätt som möjligt sammanföra de som vill anställa med dem som söker jobb. Trots sin storlek och betydande inflytande har Arbetsförmedlingen inte lyckats uppnå goda resultat. Enbart 12 procent av jobben som tillsattes år 2009 gick via Arbetsförmedlingen och varje jobb som förmedlas kostar Arbetsförmedlingen drygt 60 000 kronor. Att Arbetsförmedlingen inte fungerar tillfredsställande är ett hinder för jobb och tillväxt i Sverige.

Företagen i Sverige väljer i allt högre grad att rekrytera via andra kanaler än Arbetsförmedlingen i dagsläget. Det kan vara genom informella kontakter, spontanansökningar, bemanningsföretag eller privata arbetsförmedlingar man söker framtida medarbetare. Arbetsförmedlingen har inte förändrats i takt med arbetsmarknaden och behovet hos dess aktörer. Idag använder Arbetsförmedlingen valfrihetssystem bara när det gäller etableringslotsar för nyanlända. Valfrihetssystemet kan liknas vid en pool av leverantörer som användaren kan välja fritt från för utförandet av tjänster och skulle kunna användas på många fler områden än idag. De behov som har växt fram av individualiserade tjänster och nära kontakt med enskilda arbetsgivare kommer att öka när graden av specialisering hos aktörerna ökar. Det gör det svårt att på ett bra sätt fullgöra uppdraget för en enda aktör. Genom att öppna för privata aktörer ökar möjligheterna till specialisering. Det i sin tur kan leda till att matchningsprocessen går snabbare, vilket är positivt både för arbetsgivaren och för den arbetssökande.

Jag föreslår därför att regeringen bör överväga att se över Arbetsförmedlingens roll på svensk arbetsmarknad och öppna för en ökad konkurrensutsättning av densamma.

Stockholm den 30 september 2011

Ann-Britt Åsebol (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 2011-09-30
Yrkanden (1)