Konkursförvaltning

Motion 1996/97:L301 av Kia Andreasson (mp)

av Kia Andreasson (mp)
Konkursförvaltarna och
behovet av förändring
Många ekonomiska brott upptäcks i samband med att företag
går i konkurs. Det är först genom konkursen som en
utomstående - konkursförvaltaren - kommer in i företaget
och får ta del av redovisningen och företagets förhållanden i
övrigt.
Konkursförvaltarna utses av tingsrätten, efter förslag av tillsyns-
myndigheten i konkurs. Tillsynsmyndigheten är en enhet inom kronofogde-
myndigheterna. Konkursförvaltarna är i de flesta fall privatanställda jurister,
men kan också vara jurister anställda vid allmänna advokatbyråer. En
konkursförvaltare realiserar konkursgäldenärens tillgångar och betalar borge-
närerna enligt en förmånsrättsordning. I vissa fall driver konkursförvaltaren
också den konkursdrabbade verksamheten vidare. Kostnaderna för för-
farandet skall tas ur konkursboet. Om tillgångarna inte räcker till kostnaderna
står staten för dessa.
I en undersökning som Riksskatteverket gjort framgår att staten betalade ut
130 miljoner kronor för konkurskostnader under budgetåret 1994/95. Till
detta kommer statliga myndigheters kostnader, t.ex. tingsrätter, tillsyns-
myndigheter i konkurs, kronofogdemyndigheter, länsstyrelsernas lönegaranti-
hantering. Det rör sig således om stora belopp vilket måste tas hänsyn till när
nu utgiftsnedskärningar görs inom alla samhällsområden för att stärka de
offentliga finanserna. Inom rättsväsendet pågår och planeras det besparingar
inom de olika sektorerna. De sammanlagda besparingarna för rättsväsendet är
för närvarande beräknade att uppgå till 400 miljoner kronor. Utgifterna skall
skäras ned med ytterligare 600 miljoner kronor t.o.m. budgetåret 1998. Mot
bakgrund av de besparingskrav som föreligger måste det övervägas vilka
besparingar som kan göras även på konkursförvaltningens område.
Konkursförvaltningen måste inte bara bli effektivare utan också billigare.
Riksskatteverket har analyserat om kostnaderna kan minska om
konkursförvaltningen i stället för av särskilt utsedda advokater sköts av
kronofogdemyndigheterna. Analysen visar att statens kostnader skulle minska
med ca 100 miljoner kronor årligen och samhällets totala kostnader skulle
minska med ca 400 miljoner kronor per år om kronofogdemyndigheten var
konkursförvaltare.
Miljöpartiet de gröna anser det mycket viktigt att få ned samhällets totala
kostnader för konkurshanteringen. Det går att åstadkomma på flera sätt. Ett
sätt är att förbättra tillsynen och kontrollen av konkursförvaltning genom en
ansvarsnämnd bestående av representanter från Riksskatteverket, kronofogde-
myndigheten samt konkursförvaltarna.
I dag utövas tillsyn och kontroll av domstolen som inte har tillräcklig
kunskap eller insyn i konkursförvaltarnas verksamhet. En ansarsnämnd skulle
kunna pröva arvoden och ansvarsfrågor. Nämndens beslut bör kunnna över-
klagas till tingsrätt.
Viktigast kanske är att skapa sådana förutsättningar rent allmänt för
näringslivet att man minskar antalet konkurser. Men en konkret och genom-
förbar åtgärd är att vi ändrar på den gällande ordningen med privat
konkursförvaltning och överlåter denna uppgift till kronofogdemyndigheten.
Med hänvisning till det som anförts ovan hemställs att regeringen tillsätter
en utredning med uppgift att se över konkursförvaltarnas verksamhet och hur
samhällets kostnader för konkurshanteringen kan minskas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär att en utredning tillsätts med uppgift
att granska konkursförvaltarnas verksamhet och komma med förslag till hur
samhällets totala kostnader för konkurshanteringen kan minskas.

Stockholm den 30 september 1996
Kia Andreasson (mp)
Thomas Julin (mp)

Annika Nordgren (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)