Konkurslagarna

Motion 1996/97:L311 av Margit Gennser (m)

av Margit Gennser (m)
För många nystartade företag är dagens konkurslagar ett stort
problem och även äldre mindre företag är mycket känsliga
för kundförluster.
Varför skall levarantörer stå sist i händelse av utdelnig vid en konkurs?
Varför skall statens fordringar vara prioriterade i detta hänseende? Det finns
inget logiskt skäl till detta.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att leverantörsfordringar ges bättre rätt vid konkurser genom att de
erhåller utdelning före skattefordringar.

Stockholm den 6 oktober 1996
Margit Gennser (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1996-10-07 Hänvisning: 1996-10-11 Bordläggning: 1996-10-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)