Könsneutral äktenskapslagstiftning

Motion 2005/06:L392 av Börje Vestlund m.fl. (s)

av Börje Vestlund m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om könsneutral äktenskapslagstiftning.

Bakgrund

Varje dag diskrimineras människor på grund av sin sexuella läggning. Det kan vi socialdemokrater aldrig acceptera. Alla människor har lika värde och ska bemötas med respekt. Vi vill skapa ett samhälle utan fördomar och dis­kriminering, ett samhälle där alla behövs och får plats – där alla har samma rätt och samma värde.

Bi-, homosexuella och transpersoner har länge utsatts för ett strukturellt förtryck som tagit sig uttryck i diskriminerande lagstiftning, osynliggörande samt ytterst psykiskt och fysiskt våld. Vi socialdemokrater vill på samhällslivets alla områden bekämpa kvarvarande orättvisor som drabbar dessa grupper.

Vi anser att lagstiftningen fungerar som attitydmarkering av vad vi gemensamt har för grundläggande syn. Parallellt måste vi dock alla arbeta tillsammans för att förändra de attityder som finns runt omkring oss, på arbetsplatsen eller fritiden, i skolan och i hemmet. Vårt mål är ett samhälle fritt från diskriminering och fördomar.

Könsneutral äktenskapslagstiftning

Staten ska verka mot att diskriminering och homosexuella relationer inte ska behandlas på annat sätt, eller värderas annorlunda, än heterosexuella relationer. Det finns i dag omotiverade rättsliga skillnader i möjligheterna för homosexuella par jämfört med heterosexuella par att juridiskt stadsfästa sin relation.

En man och en kvinna kan ingå äktenskap medan homosexuella par är hänvisade till att registrera partnerskap. Skillnaderna i de två lagstiftningarna är omotiverade och bör därför undanröjas.

Ett exempel på hur fel det kan bli när vi har ett antal särlagstiftningar är att registrerade partner inte likställs med äkta makar i tjänsteinstruktionerna för EU:s institutioner. Regeringen har hårt drivit frågan att svensk civilrätt ska respekteras och därför bör samma sak ske i EU:s institutioner. Ett av domstolens argument är att registrerat partnerskap inte kan anses utgöra äktenskap i Sverige.

Svensk rätt gör alltså skillnad på äktenskap och partnerskap. Även om Sverige hävdade att begreppet gift och make ska fastställas enligt nationell rätt drog EG-domstolen en annan slutsats. Registrerat partnerskap ger inte fullt ut samma rättsverkningar som ett äktenskap. Det blir då inkonsekvent att kräva av EU:s institutioner att de ska genomföra något som vi inte har i Sverige.

Det är positivt att vi nu har en utredning tillsatt som ska se på denna fråga för det är angeläget att denna fråga får sin lösning så att även registrerad partner i Sverige likställs med make i äktenskap.

Stockholm den 4 oktober 2005

Börje Vestlund (s)

Anders Bengtsson (s)

Elisebeht Markström (s)

Joe Frans (s)

Louise Malmström (s)

Inger Jarl Beck (s)

Christina Axelsson (s)

Matilda Ernkrans (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Britta Rådström (s)

Lars U Granberg (s)

Cinnika Beiming (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13
Yrkanden (1)