Konstnärlig fakultet vid Göteborgs universitet

Motion 1994/95:Ub691 av Erling Bager m.fl. (fp, c, kds, m)

av Erling Bager m.fl. (fp, c, kds, m)
Den organisation för konstnärlig kunskapsutveckling som
byggts upp vid Göteborgs universitet sedan
högskolereformen 1977 har lett till etablerandet av en kreativ
variant av forskning och forskarutbildning i musikvetenskap
inom humanistisk fakultet och till verksamheter som i sin art
kan betecknas som konstnärlig forskning och konstnärlig
forskarutbildning inom bild- och formområdet.
Den konstnärliga fakultetsnämnden är medveten om att
den hittillsvarande utvecklingen gynnats av att den
humanistiska fakulteten och speciellt musikvetenskap har
funnit kunskapandet kring de konstnärliga processerna
särskilt värt att prioritera. Nämnden har också tillsammans
med humanistisk fakultet inrättat tre tjänster som
forskarassistenter med konstnärlig-kreativ inriktning i
musikvetenskap och litteraturvetenskap (teater-vetenskap),
och planer finns att inrätta en motsvarande professur i
musikvetenskap med konstnärlig-kreativ inriktning 1 juli
1996.
De konstnärliga områdenas kunskapsutveckling får
emellertid inte bli alltför beroende av graden av intresse och
ekonomisk välvilja inom andra fakulteter. Ej heller kan de
vetenskapliga fakulteterna täcka alla behov av forskning
inom det konstnärliga området. Inom det konstnärliga
området måste man få göra sina egna prioriteringar och
utifrån dessa genomföra konstnärligt angelägen forskning
och forskarutbildning, dels på egen hand inom det egna
kompetensområdet, dels i samarbete med andra fakulteter
och dessas vetenskapliga kompetenser. Detta förutsätter
enligt vår mening bildandet av en konstnärlig fakultet.
I budgetpropositionen för 1995/96 har
utbildningsministern ansett det viktigt att konstnärskap i
ökad omfattning tas tillvara inom utbildning och forskning
samt föreslagit uppdragsverksamhet för konstnärer vid
företrädesvis naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk
fakultet. Fakultetsnämnden tolkar detta som en klar politisk
vilja att ge det konstnärliga kunskapandet ett större värde och
en starkare ställning i högskolesamhället.
Det finns unika förutsättningar för att omedelbart gå ännu
längre i denna riktning genom bildandet av en konstnärlig
fakultet vid sidan av de vetenskapliga fakulteterna vid
Göteborgs universitet. Därmed skulle förutsättningar skapas
för ett permanent kunskaps- och idéutbyte på likställda
villkor mellan konst och vetenskap. De resultat som uppnåtts
under de gångna verksamhetsåren sedan högskolereformen
vid Göteborgs universitet visar vilka fruktbara resultat som
kan åstadkommas genom ett sådant utbyte.
Det konstnärliga fakultetsområdet vid Göteborgs
universitet representerar med alla sina lärare en bred och
kvalificerad konstnärlig kompetens. Några lärare har
dessutom under de gångna åren förvärvat doktorsexamen
och representerar därför såväl en konstnärlig som en
vetenskaplig kompetens. Slutligen har under de gångna åren
ett förtroendefullt samarbete upprättats med andra fakulteter
inom universitetet och med teknisk fakultet vid Chalmers
Tekniska Högskola.
Vid Göteborgs universitet finns således de unika
förutsättningarna för att inrätta en konstnärlig fakultet, med
kompetens att ta ansvar för alla slag av konstnärliga
högskoleverksamheter, innefattande a. 
en reell konstnärlig forskning med tillhörande
forskarutbildning kring det konstnärliga skapandet och de
konstnärliga kunskapstraditionerna,
b. konstnärligt utvecklingsarbete i övrigt,
c. konstnärlig specialistutbildning (påbyggnadsutbildning)
samt d. 
konstnärlig grundutbildning.
En konstnärlig fakultet med ovan nämnda ansvarsområden
bör vara sammansatt av lärare som har hög konstnärlig
kompetens, varav några tillika bör ha annan vetenskaplig
kompetens. Behovet av vetenskaplig förankring av
utbildning, forskarutbildning och projekt får dock inte
medföra att den konstnärliga fakulteten domineras av
företrädare för de traditionella vetenskaperna. En konstnärlig
fakultet bör i stället utveckla en förtroendefull samverkan
med andra fakulteter kring sådan forskning och
forskarutbildning som i något avseende ligger utanför
fakultetens speciella kompetens. Reciprokt bör den
konstnärliga fakultetens kompetens kunna stå till övriga
fakulteters förfogande.
En konstnärlig fakultet samt förutsättningar för
konstnärlig forskning och forskarutbildning bör tillkomma
senast 1 juli 1996, om den nuvarande försöksverksamheten
med forskarutbildning i bild och form skall kunna slutföras
med svensk doktorsexamen under verksamhetsåret 1997 (1
jan--31 dec.).
Utbildningsministern föreslår i budgetpropositionen för
1995/96 att de nuvarande medlen för obehöriga lärares
kompetenshöjning skall överföras som förstärkning till
forskarutbildningen fr.o.m. 1 juli 1996. Om så sker bör en
bestämd del av dessa medel kunna avsättas för
studiefinansiering av forskarutbildning vid konstnärlig
fakultet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad
i motionen anförts om att inrätta en konstnärlig fakultet vid
Göteborgs universitet.

Stockholm den 23 januari 1995

Erling Bager (fp)

My Persson (m)

Marianne Andersson (c)

Ingrid Näslund (kds)

Eva Flyborg (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1995-01-25 Bordläggning: 1995-02-07 Hänvisning: 1995-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)