Konsument- och folkhälsoperspektiven i livsmedelspolitiken

Motion 2009/10:MJ277 av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

av Gunvor G Ericson m.fl. (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för hur livsmedelsfrågor bättre kan hanteras utifrån folkhälso- och konsumentperspektiv och inte enbart ses som jordbruksfrågor.

Motiv

När livsmedelsfrågor ur hälso- eller konsumentperspektiv ställs i riksdagens så behandlas de ofta ur ett produktionsperspektiv. Både miljö- och jordbruksfrågor och livsmedelsproduktion hanteras av samma utskott som hanterar livsmedelssäkerhet.

När riksdagen våren 2007 behandlade Miljöpartiets motionsyrkande om att förstärka regelverket och ta initiativ till internationellt samarbete angående reklam riktad till barn behandlades förslaget i miljö- och jordbruksutskottet trots att det handlar om konsumentperspektiv, vilket civilutskottet ansvarar för.

Även på regeringssidan är ärendehanteringen splittrad. En interpellation om miljö- och hälsoaspekter på att växten Stevia borde få prövas för godkännande i EU som ett alternativ till sötningsmedel hamnade på jordbruksministerns bord trots att den var ställd till folkhälsoministern, likaså frågan om regeringen tycker att det är dags att åter förbjuda azo-färgämnen med tanke på dess hälsorisker. Motioner med liknande innehåll som har folkhälsofokus behandlas av utskott som har ansvar för produktionsfrågorna. Folkhälsopolitik berör flera olika politikområden och när ett ärende behandlas är det värdefullt med en helhetssyn på frågan.

Det är rimligt att det ansvariga utskottet alltid efterhör berörda utskotts synpunkter. Till exempel om det gäller en konsumentpolitisk vinkel på en livsmedelsfråga borde civilutskottet ha ansvaret för yttrandet men erbjuda miljö- och jordbruksutskottet att ge sin syn på frågan, liksom att socialutskottet får möjlighet att yttra sig om hälsofrågor berörs.

Det bör även övervägas om formen med sammansatta utskott kan användas oftare. Konsumentperspektivet skulle säkerligen stärkas om civilutskottet var det som hanterade frågorna och om civilutskottet vände sig till miljö- och jordbruksutskottet och inhämtade yttranden när det är uppenbart att konsumentintresset är det överordnade. På samma sätt skulle folkhälsoperspektivet kunna stärkas om socialutskottet hanterade livsmedelsfrågor ur ett folkhälsoperspektiv.

I riksdagen hanteras livsmedelsfrågor ihop med producentperspektivet. Det är märkligt att folkhälsoperspektiv och konsumentintressen ska skötas av miljö- och jordbruksutskottet när det gäller livsmedel. Det är dags att se över den ordningen så att livsmedelfrågors hälso- och konsumentperspektiv kan hanteras fristående från producentintressen.

Stockholm den 1 oktober 2009

Gunvor G Ericson (mp)

Jan Lindholm (mp)

Tina Ehn (mp)

Thomas Nihlén (mp)

Ulf Holm (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)