Kontrollmakten måste upprätthållas för övergångsregering

Motion 2018/19:2349 av Kerstin Lundgren (C)

av Kerstin Lundgren (C)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att klargöra riksdagens möjligheter att utöva sin granskande roll gentemot en övergångsregering och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt regeringsformen 6kap. 11§ uppehåller ledamöter i regeringen som entledigats sina befattningar till dess en ny regering tillträtt. En övergångsregering har i princip samma befogenheter som en vanlig regering men den kan inte utlysa extraval.

Enligt praxis brukar en övergångsregering undvika beslut och förslag som är politiskt laddade. Inte heller brukar dess ledamöter svara på frågor eller interpellationer.

Erfarenheterna från regeringsbildningsprocessen efter valet 2018 kommer självklart att utvärderas i särskild ordning. Sverige kan i likhet med andra länder förvänta sig längre tidsutdräkter även i framtiden. Det innebär att riksdagens kontrollmakt måste säkras även för en övergångsregering. Kontrollmakten enligt regeringsformens kapitel 13 består av konstitutionsutskottets granskning, av åtal mot statsråd, av misstroende­förklaring, av frågor och interpellationer samt av Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen.

Det är uppenbart att en central del av riksdagens löpande kontrollmakt utgörs av frågor och interpellationer. Här har då en praxis skapats som innebär att inga frågor besvaras. Denna praxis har utgått ifrån de historiska erfarenheterna från expeditions­ministärer eller numera övergångsregeringar. De har varit kortvariga. Denna höst visar att den gamla praxisen får stor återverkan på riksdagens kontrollmakt gällande hur regeringens statsråd och regeringen utövar sina befogenheter. Det får inte nu läggas till grund för en uttolkning av en ny praxis. Här sker då en praxisutveckling som kan anses strida mot regeringsformen. Ju längre tidsutdräkt desto tydligare blir detta.

Mot bakgrund av vad som här anförs krävs ett förtydligande av riksdagens kontrollmakt under en övergångsregering. Det kan ske i särskild ordning, genom utredning och förslag till förtydligande av regeringsformen i denna del.

Kerstin Lundgren (C)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-29 Granskad: 2018-11-29 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)