Köp av sexuella tjänster

Motion 2005/06:Ju298 av Torsten Lindström (kd)

av Torsten Lindström (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att intensifiera arbetet mot köp av sexuella tjänster.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om behovet av skärpta straff vid köp av sexuella tjänster.

Motivering

Ett brott som i särskilt hög grad kränker offret är köp av sexuella tjänster. Den människa som säljer tjänsten får sin allra mest intima sfär, ofta en symbol för den egna personen och personligheten, djupt kränkt och lever ofta under mycket svåra sociala omständigheter med t.ex. drogproblem. Många prostituerade har också en bakgrund av utsatthet och kränkningar. I prostitutionens kölvatten följer vidare ofta annan omfattande brottslighet, såsom narkotikahandel, koppleriverksamhet och misshandel.

Den 1 januari 1999 trädde lagen (1998:408) om förbud mot köp av sexuella tjänster i kraft. Lagen lyder enligt följande:

Den som mot ersättning skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse, döms om inte gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken för köp av sexuella tjänster till böter eller fängelse i högst sex månader. För försök döms till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

Uppföljningar har visat att lagen är svår att tillämpa. År 2003 ledde, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, 300 anmälningar till blott 89 åtalsbeslut och 23 domar. År 2004 hade antalet anmälda brott minskat till endast 156 varav 48 föranledde åtal. Minskningen kan möjligen hänga samman med den låga frekvensen av åtal.

Straffmätning vid köp av sexuella tjänster har behandlats av Högsta domstolen. I prejudikatet hävdades att ”straffvärdet för brottet är sådant att straffet i regel bör ligga i den nedre delen av den föreskrivna straffskalan. Det kan inte anses tillräckligt att döma till penningböter. Straffet bör således i normalfallet bestämmas till dagsböter.” Enligt den prejudicerande domen bör alltså brottet normalt bestraffas med dagsböter och inte fängelsestraff. Straffets preventiva effekter kan på grund av HD:s dom ifrågasättas.

Det är rimligt att anta att det finns stora mörkertal bakom den officiella statistiken. Många brott uppdagas aldrig. Det är därför dags att i högre grad satsa på att utreda brott enligt lagen om sexköp. Det är viktigt att de stora mörkertalen bekämpas, att fler misstänkta förövare blir lagförda. För att ytterligare markera samhällets avståndstagande mot sexköp bör straffskalan skärpas så att brott enligt lagen i högre grad kan leda till fängelsestraff. Det handlar om att både förebygga brottet och visa samhällets avståndstagande mot det.

Stockholm den 21 september 2005

Torsten Lindström (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)