Kosmetikatester på djur

Motion 1993/94:Jo519 av Elving Andersson (c)

av Elving Andersson (c)
Uppskattningsvis 40 000--50 000 djur används i tester av
kosmetikaprodukter varje år inom EU. Siffran är något
osäker eftersom flera EU-länder inte för statistik över
förbrukningen av försöksdjur, trots att sådan statistikföring
krävs enligt EU:s djurförsöksdirektiv.
Glädjande nog har djuranvändningen för detta ändamål
minskat radikalt under de senaste 10 åren, efterhand som
alternativa testmetoder utvecklats. Detta har skett efter
kampanjer från djurskyddsorganisationer och efter
påtryckningar från konsumenter som efterfrågat
djurvänliga produkter.
EU beslöt under 1993 att förbjuda kosmetikatester på
djur (råvaror och färdiga produkter) från 1998. Därmed
finns inga EU-hinder för att Sverige inför förbud mot
försäljning av kosmetika- och hygienprodukter som testats
på djur. Ca 85--90 % av de produkter som säljs i Sverige
idag är importerade. Ett svenskt förbud mot försäljning av
djurtestade produkter bör därför införas från 1998.
I Sverige finns inget förbud att göra kosmetikatester på
djur. Visserligen förekommer inte några sådana tester för
närvarande, men ett svenskt lagstadgat förbud skulle ändå
visa att Sverige tar dessa frågor på stort allvar. Detta är inte
minst viktigt för att trycka på så att EU:s förbud verkligen
genomförs 1998. Det föreslagna förbudet i EU kan
nämligen komma att skjutas upp i minst två år om
alternativa tester inte finns tillgängliga 1997. Hänsyn skall
också tas till OECD:s riktlinjer. EU:s förbud kommer inte
att vara heltäckande. Det gäller endast för tester som utförs
för att uppfylla krav på produktsäkerhet. Man kan alltså
fortsätta att t.ex. testa en produkts effektivitet på djur.
Sverige har i dessa sammanhang en viktig internationell
uppgift både som påtryckare och föregångsland. Sverige
bör agera aktivt för att påverka EU och OECD att
alternativa metoder för testning av kosmetika- och
hygienprodukter utvecklas, utvärderas och implementeras
före 1997.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär ett förslag till
förbud mot djurstestning av kosmetika- och
hygienprodukter,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ett förbud av försäljning av
kosmetika- och hygienprodukter som testats på djur från
1998,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om Sveriges agerande gentemot EU
och OECD.

Stockholm den 24 januari 1994

Elving Andersson (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (6)