Kostnader för stora nationella arrangemang

Motion 2005/06:Ju300 av Håkan Larsson (c)

av Håkan Larsson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att snarast utarbeta ett förutsägbart och fungerande system för finansiering av polisens bevakningskostnader för stora nationella och internationella arrangemang med ”förhöjda säkerhetskrav”.

Motivering

I maj i år genomfördes Euroatlantiska partnerskapsmötets säkerhetsforum (kallat ”Natomötet”) i Åre. Ledande företrädare för ett 50-tal länder möttes i Jämtlandskommunen på inbjudan av Sveriges regering. Säkerhetsåtgärderna kring arrangemanget var mycket omfattande, mer än 1 500 poliser var på plats för att bevaka mötet.

Sverige har som land ansvar för att säkerheten är hög vid den här typen av möten. Ändå finns i dag inget system för hur kostnaderna för bevakningen vid stora internationella möten ska fördelas, trots erfarenheterna av vad denna brist innebär från EU-toppmötet i Göteborg 2001.

Enligt justitieminister Thomas Bodström ligger ansvaret för att fördela kostnaderna för arrangemang med ”förhöjda säkerhetskrav” över landet helt hos Rikspolisstyrelsen (RPS). När detta skrivs fyra månader efter Åremötet råder dock fortfarande oklarhet om hur de ungefär 100 miljoner kronor som bevakningen av arrangemanget beräknas ha kostat ska fördelas. Från RPS har antytts att Polisstyrelsen i Jämtlands län kommer att få stå för ungefär hälften av kostnaderna, kring 50 miljoner kronor.

Att en liten polismyndighet som den i Jämtlands län med en årsbudget på 138 miljoner kronor skulle lägga 50 miljoner av denna summa på att bevaka ett enda arrangemang är helt orimligt. En sådan ordning skulle leda till att polisverksamheten i länet avvecklas.

Sverige ska naturligtvis kunna arrangera stora internationella möten med ”förhöjda säkerhetskrav” som det nu aktuella Åremötet. Men ska detta vara möjligt krävs ett förutsägbart och fungerande system för hur polisen ska finansiera bevakningen. För exempelvis stora regeringsbeslutade arrangemang bör det vara självklart att bevakningskostnaderna också ska bäras nationellt och inte vältras över på de lokala polisdistrikten. Ett sådant system bör snarast utarbetas för att undvika framtida osäkerhet om hur kostnaderna för bevakning och säkerhet ska fördelas.

Stockholm den 23 september 2005

Håkan Larsson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)