Kostnadsfördelning mellan kommun och stat i fråga om miljöinvesteringar

Motion 2004/05:Fi235 av Åsa Torstensson (c)

av Åsa Torstensson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om vikten av att utreda ansvars- och kostnadsfördelning mellan kommun och stat där miljökraven leder till kommunala överinvesteringar i förhållande till vad det egna befolkningsunderlaget kräver.

Motivering

Låt mig ta Tanums kommun som exempel. Kommunen är belägen i norra Bohuslän och är en av flera kommuner som riksdagen under 1970-talet pekade ut som ett nationellt riksintresse för turism och friluftsliv. För Sverige är kommunen av stort intresse och den är direkt utpekad för att ta på sig uppdraget att vara "Sveriges badbalja". För kommunens del innebär detta riksintresse stora begränsningar för det kommunala självstyret och den egna kommunala planeringen. I kommunen bor ca 12 000 året-runt-invånare och den vanligaste boendeformen är eget hus. Av de 9 500 småhus som finns i kommunen används hälften som fritidshus. Under 4-8 veckor ökar befolkningen till ca 50 000 personer och därtill kommer dagsbesökare. Den stora variationen av antal människor som vistas i kommunen mellan 6 sommarveckor och de övriga 46 veckorna visar på orimligheten i att 12 000 kommuninvånare skall bekosta de överinvesteringar som miljömässigt krävs, men som framför allt beror på kommunens uppdrag att vara "hela Sveriges badbalja".

Därför bör regeringen ges i uppdrag att utreda ansvarsfördelningen mellan kommun och stat avseende miljörelaterade överinvesteringar som t.ex. i avloppsreningsverk med en överkapacitet den största delen av året.

Stockholm den 1 oktober 2004

Åsa Torstensson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)