Krisberedskap

Motion 2007/08:Fö243 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

av Ann-Kristine Johansson m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om införandet av och utvecklingen inom den nya myndigheten mot olyckor och kriser.

Motivering

Sverige behöver öka förmågan att hantera kriser gemensamt och forma ett samhälle som är tillräckligt robust för att klara påfrestningar när de uppstår. Det är därför viktigt att riksdagen beslutar om en sammanhållen säkerhetsstrategi i syftet att stärka helhetsperspektiv och begränsa den sektorisering som bland många andra också Katastrofkommissionen identifierat som ett problem. De områden som ska hållas samman bör vara: en samlad bild av hot, risker och sårbarheter, mål och krav för Sveriges säkerhet, handlingsplaner för Sveriges säkerhet, samordning av statliga myndigheters förberedelser och hantering av komplexa krissituationer, samt samordning av operativa resurser för krishantering och samordning vid investeringar i sektorsövergripande system inom säkerhetsområdet.

För att åstadkomma denna viktiga förstärkning av landets krishanteringsförmåga föreslog den socialdemokratiska regeringen en ny myndighet med uppgift att verka för att genomföra säkerhetsstrategin, vilket också riksdagen beslutade. Efter genomförd utredning rörande den nya myndigheten är det nu viktigt att riksdagen beslutar att den nya myndigheten ges ansvaret att verka för samordning av samhällets verksamhet före, under och efter olyckor, händelser som medför störningar i viktiga samhällsfunktioner, kriser och vid höjd beredskap.

Ett stort antal utredningar och plågsamma erfarenheter har visat att det inte räcker med att varje aktör gör sitt bästa utifrån sina mandat och resurser, för att samhället effektivt ska kunna hantera stora kriser. Det krävs ett sektors-övergripande perspektiv på samordning, inriktning och prioritering. Ett mervärde blir att vi på så sätt även får bättre förutsättningar att hantera vardagens störningar och händelser.

Den nya myndighetens lokalisering

Utredningen Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser föreslår att verksamheten för den nya myndigheten ska ledas från Stockholm och ha enheter i Karlstad, Kristinehamn, Sollefteå, Revinge och Sandö. I Stockholm ska verksledning, stab, kommunikationsenhet, delar av Räddningsverket och den nuvarande analysenheten i Karlskoga finnas. I Karlstad placeras avdelningen för olyckor och kriser, tillsynsverksamhet och vissa administrativa funktioner.

Vi vänder oss mot att flytta ledningen till Stockholm. Utredningens förslag som innebär att myndighetens ledning och väsentlig verksamhet splittras på två orter torde inte tillgodose kraven på effektiv ledning och samordning. Det är svårt att leda en stor myndighet på distans, vilket är ett av de viktigaste argumenten för den föreslagna förändrade organisationen. Vi anser att ledningens möjlighet att leda verksamheten undermineras kraftigt om den placeras 30 mil från den huvudsakliga kärnverksamheten. Sverige behöver en effektiv myndighet för att kunna klara sitt uppdrag på detta allt viktigare område.

Vi anser att kedjan erfarenhet–statistik–analys–utveckling–forskning–kommunikation–utbildning måste hänga ihop och att förutsättningarna ges för att hålla ihop detta.

Säkerhetsbältet

Länsstyrelserna i Örebro och Värmlands län har tillsammans med Örebro, Karlskoga, Kristinehamns och Karlstads kommuner arbetat för att utveckla verksamheter med anknytning till frågor om risk och säkerhet. Projektet drivs under arbetsnamnet risk- och säkerhetsbältet, som också är godkänt av Näringsdepartementet, och har goda förutsättningar att utvecklas som en viktig regional profil. Idén grundar sig bl a på de myndighetsresurser som har funnits och som genom riksdagens beslut om utlokalisering av statliga myndigheter finns i nämnda kommuner. Samverkan sker också med universiteten i Karlstad och Örebro. Via samarbete inom projektet risk- och säkerhetsbältet med universiteten lämnas uppdrag inom olika forskningsområden och flertalet med inriktning mot industrin i regionen.

Utbildning

Utredningen Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser föreslår att skolenheterna i Skövde och Rosersberg ska avvecklas. En del av utbildningarna skall enligt förslaget övertas av andra aktörer från den 1 juli 2008, vilket innebär att en tydligare beställar- och utförarmodell införs.

Vissa utbildningar betjänar bl.a. den kommunala räddningstjänsten. För att säkerställa rekryteringen är det angeläget att platserna för utbildningarna inte kommer att medföra allt för långa resor. Det är särskilt viktigt vid rekrytering av deltidsbrandmän. Huvuddelen av eleverna vid Räddningsverkets skolor kommer i dag från Mellansverige, som enligt förslaget kommer att sakna skolor. För att samverkan mellan olika räddningstjänster ska kunna fungera måste kvaliteten på utbildningarna vara på samma nivå över hela riket.

Det är också viktigt att betona behovet av ett tydligt genusperspektiv i den verksamhet som den nya myndigheten ska bedriva vad gäller analyser, uppföljning och utvärdering som grund för kunskapsutveckling och kunskapsstöd till intressenter och aktörer inom myndighetens ansvarsområden. Det är angeläget att när man ska identifiera och analysera olyckor, hot och risker också beaktar de skillnader som finns mellan män och kvinnor.

Stockholm den 4 oktober 2007

Ann-Kristine Johansson (s)

Berit Högman (s)

Tommy Ternemar (s)

Lars Mejern Larsson (s)

Marina Pettersson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)