Kriterier för bidrag till civilsamhällets organisationer

Motion 2017/18:1916 av Anders Österberg m.fl. (S)

av Anders Österberg m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om bidrag till olika organisationer och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Samhällslivet med offentlig sektor och lagar och förordningar påverkas av och utvecklas genom det civila samhället. Kultur, föreningsliv, folkrörelser, trossamfund, idrottsrörelse och media bär på uppgiften att inkludera och värna mångfald. Folkrörelserna, föreningslivet och idrottsrörelsen spelar en viktig roll för att kanalisera det frivilliga samhällsengagemanget. De har ett stort ansvar i motverkandet av diskriminering i mötet mellan människor med olika bakgrund, förutsättningar och erfarenheter. Religion och livsåskådning får aldrig inkräkta på och inte heller vändas mot någons könsidentitet, könsuttryck eller sexuella läggning. Trossamfund är en viktig del av livet för många oavsett genus, kön, läggning eller livsstil. Gemensamt för all verksamhet som uppbär samhällsstöd är kravet på respekt för alla människors lika värde och rättigheter. Föreningar som erhåller samhällsstöd ska aktivt arbeta mot diskriminering i alla former. Det skall inte ges samhällsstöd till trossamfund, föreningar och organisationer som inte respekterar de grundläggande värdena i vårt samhälle.

Anders Österberg (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Hannah Bergstedt (S)

Hans Ekström (S)

Helén Pettersson i Umeå (S)

Roza Güclü Hedin (S)

Sara Karlsson (S)

Teres Lindberg (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-03 Granskad: 2017-10-03 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)