Krogdiskriminering

Motion 2001/02:Ju378 av Cinnika Beiming m.fl. (s)

av Cinnika Beiming m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om åtgärder mot krogdiskriminering.

Motivering

Fortfarande drabbas många människor i Sverige av diskriminering på grund av etnisk tillhörighet, kön, funktionshinder eller sexuell läggning. Diskrimi­ner­ing kan kort beskrivas som olika behandling av lika fall. Diskriminering är förbjudet enligt flera av FN:s konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har godkänt.

Skyddet mot diskriminering på arbetsmarknaden är relativt väl utbyggt. Människan lever dock som bekant icke av bröd allena. Att kunna delta i det sociala umgänget och ha tillgång till en fullgod fritid är också viktigt.

För några år sedan uppmärksammades situationen för invandrare i Stockholms nattliv. Många dörrvakter släppte helt enkelt inte in mörkhyade, trots att dessa uppfyllde de formella villkoren för inträde och att svenskfödda personer i samma situation inte hade några som helst problem att ta sig in. Denna diskriminering sker ofta med krogägarens medgivande eller på direkt uppmaning från denne. Det finns ingen anledning att anta att situationen skulle se väsentligt annorlunda ut i andra delar av landet.

Problemen kring krogdiskrimineringen är många. Det är ofta svårt att bevisa att diskriminering förekommer och ännu svårare att bevisa att ägaren kände till detta. Ett annat problem är att sanktionsmöjligheterna för denna typ av över­trädelser är begränsade.

Vi utgår ifrån att regeringen kontinuerligt följer frågan och vidtar de åtgärder som visar sig behövas för att motverka krogdiskriminering.

Stockholm den 3 oktober 2001

Cinnika Beiming (s)

Hillevi Larsson (s)

Annika Nilsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)