Kronofogdemyndighetens inriktning 2018

Motion 2017/18:643 av Olle Felten och David Lång (båda SD)

av Olle Felten och David Lång (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kronofogdemyndigheten i uppdrag att utveckla metoderna för indrivning och att motverka de negativa effekterna för samhället av vissa indrivningsåtgärder och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utveckla metoder för att försvåra indrivning av ogiltiga fordringar och tillkännager detta för regeringen.
  3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kronofogdemyndigheten i uppdrag att intensifiera arbetet med att motverka överskuldsättning och tillkännager detta för regeringen.
  4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kronofogdemyndigheten i uppdrag att intensifiera sina ansträngningar mot organiserad brottslighet och tillkännager detta för regeringen.
  5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Kronofogdemyndigheten i uppdrag att föreslå lagändringar som kan bidra till regelförenklingar och effektivitetshöjning inom dess verksamhetsområde och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Kronofogdemyndigheten har ett brett och viktigt uppdrag i samhället. Förutom att se till att driva in skattemedel handlar det om att både ge stöd till den som inte får betalt för sina fordringar och att underlätta för den som hamnat på obestånd att komma på fötter igen. Detta kan synas som en omöjlig uppgift, men det är viktigt att bevara och utveckla detta dubbla uppdrag. Utformningen och inriktning av myndighetens verksamhet har stor betydelse för samhällsutvecklingen. Sverigedemokraternas politiska inriktning för utveckling av Kronofogdemyndighetens arbetssätt och mål utgår ifrån följande huvudlinjer:

  1. Säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn genom indrivning av beslutade obetalda skatter.
  2. Utveckla och bedriva en effektiv och rättssäker stödfunktion för indrivning av giltiga fordringar i såväl offentlig som privat verksamhet.
  3. Utveckla och bedriva verksamhet till stöd för samhällets arbete mot överskuldsättning och annat negativt ekonomiskt beteende hos privatpersoner och företag och därigenom motverka överskuldsättning.
  4. Genom samverkan med andra myndigheter bidra till arbetet mot den organiserade brottsligheten.
  5. Aktivt bidra till regelförenklingar.

Indrivning av skatter

Kronofogdemyndigheten hanterar bland annat ärenden inom överskuldsättning och obestånd för privatpersoner och företag, där förfarandets angreppssätt kan ha stor betydelse för gäldenärerna. Myndigheten bör ges ett uppdrag att utveckla metoder och förfaranden kring denna typ av ärenden med målsättningen att minimera antalet konkurser, vräkningar och liknande åtgärder som får svåra konsekvenser för dem som drabbas. Samtidigt måste borgenärernas rätt också tillgodoses så att deras förluster minimeras.

Vad gäller företagsutmätning och upprättande av avbetalningsplaner för företag med skatteskulder som befinner sig i en svår ekonomisk situation är det viktigt att dessa anpassas till varje företags unika förutsättningar.  Vi vill därför öka möjligheterna till att utveckla förfarandena inom detta område. Det kan finnas möjligheter att från kronofogdens sida på ett mer anpassat sätt bedöma företagets unika ekonomiska ställning till förmån för såväl företag som det allmänna. Det handlar om att se över regelverk så att fler möjligheter kan tas tillvara i det enskilda företagets tillgångar, finansiering och dess intjäningsförmåga för att försöka undvika onödiga konkurser.

Vi vill därför ge Kronofogdemyndigheten i uppdrag att utveckla metoder och föreslå lagändringar som möter denna ambition.

Stödfunktion för indrivning av giltiga fordringar i såväl offentlig som privat verksamhet.

En viktig uppgift för Kronofogdemyndigheten är att stötta såväl privata företag som myndigheter i arbetet med att driva in förfallna och giltiga fordringar. Det är en central fråga att det skall gå att tvinga gäldenärer att betala sina skulder enligt uppgjorda avtal och lagstiftning.

Det är lika viktigt att Kronofogden ges förutsättningar att utveckla sitt arbete med att identifiera falska indrivningsärenden, som under en lång följd av år har vuxit i omfattning och som ställer till stora problem för de som drabbas. Så kallade bluffakturor är ett exempel på förfaranden som behöver beivras på ett mer effektivt sätt än vad som är möjligt med nuvarande lagstiftning. Vi vill därför ge Kronofogdemyndigheten i uppdrag att intensifiera arbetet med denna fråga och se över lagstiftningen med målet att utarbeta förslag till ändringar som gör att det blir svårare för de kriminella krafter som sysslar med denna typ av bedrägerier.

Motverka överskuldsättning

Den svenska staten har internationellt sett en relativt låg skuldsättningsgrad.  De svenska hushållen har däremot en motsatt situation med en internationellt sett stor skuldbörda. För hushållen ser vi att kreditrisken har ökat påtagligt de senaste tio åren. Det innebär en förhöjd risk inte enbart för det enskilda hushållet utan även för samhället i sin helhet. Därför är det viktigt att vidareutveckla ett ramverk som kan bromsa en osund utveckling i ekonomin som i förlängningen negativt kan påverka företag och arbetslösheten. Denna utveckling för hushållen har en direkt påverkan på Kronofogdemyndigheten, som behöver lägga mer fokus på att hitta vägar för att hjälpa krisande hushåll med stora skulder, som på olika sätt hamnar inom ramen för Kronofogdemyndighetens arbetsfält.

En mycket viktig uppgift i detta sammanhang är att utveckla metoder för att öka medvetenheten om överskuldsättningens baksidor och hur man undviker att hamna i en sådan situation. Kronofogdemyndigheten är redan långt framme i denna uppgift, till exempel genom sitt arbete med projektet Koll på vardagsekonommin, men vi menar att det finns mycket kvar att göra på detta område. Varje person eller företag som undviker att hamna i obestånd är en vinst för samhället.

Vi vill därför ge Kronofogdemyndigheten i uppdrag att utveckla denna del av myndighetens arbete och föreslå lagändringar som skulle kunna bidra till att minska riskerna för överskuldsättning.

Samverkan med andra myndigheter

Genom samverkan mellan olika myndigheter skapar vi optimala förutsättningar för att kunna upptäcka och beivra organiserad brottslighet. Det är en ödesfråga för Sverige att vi lyckas ta tillbaka initiativet och se till att avveckla så stor andel som möjligt av de kriminella verksamheter som infekterar vårt samhälle.

Kronofogdemyndigheten och andra myndigheter bedriver sedan 2009 en organiserad samverkan inom ramen för projektet Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten. Detta är ett mycket framgångsrikt samarbete som vi menar bör intensifieras och utvecklas på olika sätt.

Vi behöver dock se över lagstiftningen ur olika perspektiv för att ytterligare öppna samverkansvägar, inte minst genom att utnyttja datoriserade hjälpmedel och samkörning av relevanta data som finns tillgängliga hos olika myndigheter i väsentligt mycket högre utsträckning än vad som är möjligt idag. Sverige har varit naivt ifråga om att inte använda den information som finns för att upptäcka och beivra kriminell verksamhet. Vanliga hederliga människor skall inte behöva stå tillbaka för att kriminella kommer undan straff, därför att myndigheter inte använder den information om den kriminella verksamheten som finns tillgänglig.

Kronofogdemyndigheten har en central roll i detta sammanhang genom att man besitter en stor mängd information som sannolikt skulle kunna underlätta utredningar och bevissäkring kring ekonomisk brottslighet. Vi vill därför ge Kronofogdemyndigheten i uppdrag att föreslå lagändringar inom sina verksamhetsområden som skulle kunna underlätta de samlade myndigheternas ansträngningar med att utreda och lagföra ekonomiska brottslingar.

Aktivt bidra till regelförenklingar och effektivitet

En viktig fråga för alla våra myndigheter är att aktivt verka för att förenkla och effektivisera sina verksamheter, så att skattemedlen används på ett relevant och så effektivt sätt som möjligt.

Det gäller även Kronofogdemyndigheten, som bör ges i uppdrag att arbeta aktivt med att ta fram förslag till regelförenklingar som innebär att deras verksamhet kan bedrivas ännu mer effektivt och att metoderna för att undvika överskuldsättning utvecklas vidare. Kronofogdemyndigheten bör också ges i uppdrag att föreslå lagändringar som kan bidra till enklare och effektivare rutiner.

Olle Felten (SD)

David Lång (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (5)