Kulturdoktorander

Motion 1997/98:Ub401 av Bertil Persson (m)

av Bertil Persson (m)

Ett rikt kulturliv är den tredje viktigaste tillväxtfaktorn – efter universitet och flyg – för en region.

I första hand bör man satsa på att möjliggöra att utveckla de unga talangerna och ge dem möjligheter att etablera sig snarare än att med statliga medel prisbelöna äldre, framgångsrika och självförsörjande konstnärer.

Det är därför angeläget att satsa på kvalitetsutvecklingen vid våra konst­när­liga högskolor. Det är också viktigt att skapa möjligheter för de bästa eleverna vid dessa högskolor att utveckla sitt konstnärskap efter grund­examen. Detta kan ske genom att doktorandstipendier ger möjlighet till fortsatt utveckling under kvalificerad ledning, avslutad med examensprov, likande doktorsdisputationen. Parallellerna med forskarutbildningen är uppenbara.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om doktorandstipendier vid de konstnärliga högskolorna.

Stockholm den 22 september 1997

Bertil Persson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)