Kulturtidskrifter

Motion 1997/98:Kr292 av Elver Jonsson (fp) och Björn Ericson (s)

av Elver Jonsson (fp) och Björn Ericson (s)

Till förra årets riksmöte påtalade vi några principiella synpunkter som fortfarande äger relevans och därför upprepar vi de argument och yrkanden som då framfördes.

Inom kulturpolitiken och bland kulturutövare är mångfald och kvalitet honnörsord. I flertalet fall lever man upp till dessa deviser. Men det är viktigt att från samhället och statsmaktens sida främja och stimulera en sådan hållning.

Sedan ett antal år tillbaka utgår ett ekonomiskt stöd till s.k. kultur­tid­skrifter. De är av de mest skiftande slag och avsikten är självfallet att hävda såväl kvalitet som mångfald.

Detta stöd administreras och prövas av Statens kulturråd. Begränsad till­gång på medel och ibland svårighet att hävda optimal oväld och rättvisa gör att en del tidskrifter får nekande besked på sin ansökan om stöd.

Utan att falla Kulturrådet i ämbetet har vi i en del fall överraskats av en del negativa besked från rådet. Ett sådant exempel är tidskriften Brännpunkt Israel. Tidskriften utkommer med minst 5 nummer om året och har till syfte att informera om Israel och den arabisk-israeliska konflikten. Tidningen lägger sig vinn om att tonvikten vid sådan information och analys också skall spegla det som vanligtvis inte får publicitet i svenska media. Ett avsnitt av tidningen ägnas åt granskning av medias rapportering om och från Israel samt om granskning av läroböcker och annan litteratur som behandlar landet Israel. Tidningen är politiskt och organisatoriskt obunden och åtnjuter inget statligt, ekonomiskt stöd. Detta är en av anledningarna till att det redaktionella arbetet måste ske helt på ideell basis. Uppenbart är att det är en utomordentligt hårt ansträngd ekonomisk situation en sådan tidskrift lever med.

Då tidskrifter med annan infallsvinkel på den arabisk-israeliska konflikten har kunnat erhålla stöd från Kulturrådet för liknande verksamhet finner vi anledning att påpeka vikten av att långtgående rättvisa måste eftersträvas då statliga stödmedel fördelas. Regeringen bör därför ge till känna bl.a. de grunder som t.ex. en eftersträvansvärd mångfald kräver.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att främja ett allsidigt stöd till kulturtidskrifter m.m. i avsikt att främja och stimulera mångfald och kvalitet.

Stockholm den 6 oktober 1997

Elver Jonsson (fp)

Björn Ericson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10
Yrkanden (2)