Kunskapslyftet

Motion 1997/98:Ub808 av Christina Axelsson m.fl. (s)

av Christina Axelsson m.fl. (s)

Till och med 24 september har 154 575 personer sökt studiemedel SVUX, SVUXA eller UBS för att studera på folkhögskola, komvux eller hos annan utbildningsanordnare. Nästan hälften av dessa har redan fått sina ansökningar beviljade och ungefär 10% väntar på att få besked inom kort. Det särskilda utbildningsbidraget som vi beslutat om i Riksdagen (UBS) har hittills sökts av drygt 89 000 varav över 60 000 är beviljade. Ansökningstillfället för detta stöd är en gång i månaden så många fler kommer att hinna söka innan året är slut.

Samordning mellan a-kassan och CSN

Den som vill studera och vill ha UBS ska söka en och en halv månad före påbörjad kurs. Det har dock visat sig att en del problem uppkommer i samordningen mellan a-kassan och CSN. Ibland har a-kassan stoppats redan vid ansökningstillfället, alltså innan beslut avgivits från CSN. Ett annat problem som också uppmärksammas är att om kursen senareläggs en månad eller ett par veckor mister den som ska börja sin a-kassa från när den skulle ha börjat och då utgår heller inget UBS! Personen är registrerad som studerande men studierna är ej påbörjade för CSN.

Detta är naturligtvis inkörningssvårigheter. Men någon måste redan nu utvärdera och åtgärda eventuella systemfel i hanteringen av stödet.

Tyvärr har det uppmärksammats att en del elever redan har avbrutit sina studier på grund av att de inte har råd att inköpa studiematerial. Studiemate­rial borde ingå i de kurser som anordnas inom kunskapslyftet. Ett sätt är att utbildningsanordnaren inköper böcker etc. som sedan lånas ut till deltagarna. På detta sätt har alla tillgång till de läromedel som behövs och kostnaderna kan hållas nere.

Uppsökarinsatser för dem med läs- och skrivsvårigheter

De som verkligen behöver gå utbildningar nås inte. För att detta inte ska bli en sanning när det gäller kunskapslyftet måste rejäla uppsökarinsatser till. En grupp som är svår att nå med brev och vackra broschyrer är personer med läs- och skrivsvårigheter varav många har dyslexi. Dessa måste nås av en muntlig kontakt. Rejält med uppsökarinsatser måste alltså avsättas vid ansökningstillfällena och utbildningsanordnarna borde åläggas att speciellt förbereda sig för att på ett bra sätt kunna ge dessa elever en god utbildning.

Studiestöd

En del anser att UBS är orättvist. De som har blivit beviljade UBS får samtidigt arbeta och tjäna så mycket de kan. Det finns alltså inga restriktioner för hur mycket de får tjäna vid sidan om för att erhålla detta stöd. Detta känns orättvist framförallt för dem som lånefinasierar sina studier och enbart får tjäna 23 595 kr på våren och 30 855 på hösten.

För att skapa rättvisa borde även de som har andra studiefinansierings­former ha rätt att behålla sitt studiemedel oavsett hur mycket de kan arbeta vid sidan om. Det viktigaste är ju att personen klarar av sina studier. Och om någon av en eller annan anledning inte klarar av sina studier (enligt nu gällande regler) får man heller inte någon mer studiefinansiering. Detta borde räcka för att man inte ska missbruka stödet.

I dagsläget är detta inte möjligt på grund av budgetläget. Men i framtiden borde detta vara en prioriterad reform att genomföra.

Inrätta idébank med erfarenheter från kunskapslyftet

Runt om i Sverige finns idag många som är engagerade i kunskapslyftet och har erfarenheter och/eller idéer som många andra kan ha nytta av. I dagsläget finns det ingen som på allvar tar tillvara all denna kunskap. En riksomfattande idébank som innehåller information om vad som lyckats, vad som gått snett och liknande erfarenheter skulle kunna fungera som ett hjälpmedel för alla som arbetar med kunskapslyftet och skulle dessutom bli ett bra underlag för beslutsfattare. Misstag skulle kunna undvikas och stora pengar skulle kunna sparas. Denna idébank borde givetvis ligga på data så att intresserade har lätt att kunna få och ge information. Vem som ska samordna kan givetvis diskuteras. Det viktigaste är att det är någon instans med vilja och möjlighet att klara av uppgiften.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

  1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen har anförts om problem med samordning mellan a-kassan och CSN,

  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen har anförts om nödvändigheten av att särskilt beakta personer med läs- och skrivsvårigheter,

  3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen har anförts om studiemedel,

  4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att inrätta en idébank med erfarenheter från Kunskapslyftet.

Stockholm den 29 september 1997

Christina Axelsson (s)

Christer Erlandsson (s)

Ingemar Josefsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)