Kvalitetssäkringssystem för enskilda motioner

Motion 2009/10:K374 av Anti Avsan (m)

av Anti Avsan (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kvalitetssäkringssystem för enskilda motioner.

Motivering

Möjligheten att som enskild riksdagsledamot väcka motioner anses vara ett viktigt demokratiskt instrument. Antalet motioner ökar varje år. I den bästa av världar skulle enskilda riksdagsledamöters motioner kunna vara någonting som bidrar till ett bättre beslutsfattande i utskotten och ytterst i kammaren. Ett problem är dock att enskilda motioner många gånger har en uppenbart låg kvalitet. Många motioner bygger på missuppfattningar av gällande rätt och utgår från en ensidig problemfokusering utan att motionären eller motionärerna tycks förstå övergripande sammanhang. Denna typ av motioner leder naturligtvis till en hel del onödigt arbete. Den tid som åtgår till behandlingen av sådana motioner skulle naturligtvis kunna användas på ett bättre och mer konstruktivt sätt.

I egenskap av politiker ställer vi ofta och med rätta krav på att skattemedel används på bästa sätt till största möjliga nytta för våra medborgare. Att med felaktiga utgångspunkter motionera om något kan knappast vara hedrande vare sig för den enskilde riksdagsledamoten eller för riksdagen som institution. Ett sådant exempel är motioner som tillkommit genom kunskapsbrist. I andra delar av samhället talas det ofta om kvalitetssäkring av olika slag. Det finns skäl att fundera på hur enskilda motioner skulle kunna kvalitetssäkras. Möjligheterna att skapa någon form av kvalitetssäkringssystem avseende sådana motioner bör därför ses över.

Stockholm den 30 september 2009

Anti Avsan (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)

Avsändare