Kvicksilver

Motion 1993/94:So500 av Bert Karlsson (nyd)

av Bert Karlsson (nyd)
Den enda säkra förvaringsplatsen för kvicksilver tycks
vara i munnen på människor!
Kvicksilver är ett gift som snart inte får användas någon
annanstans i samhället än inom tandvården. Det får t ex inte
användas inom industrin, inte i mätinstrument och inte i
strömbrytare. Och människor har fått 15 kronor i handen
när de lämnat in sina febertermometrar på apoteket.
I munnen däremot rekommenderas kvicksilveramalgam
fortfarande av Socialstyrelsen som tandlagningsmaterial.
Det subventioneras t o m av Försäkringskassan.
I Amazonas används kvicksilver för att göra
guldvaskning mer effektiv. Guld binds nämligen till
kvicksilver så att det går lättare att komma åt. Denna
hantering oroar miljömyndigheterna i hela världen men
inom tandvården är det fortfarande accepterat att använda
guld och kvicksilver tillsammans. Detta trots att
korrosionen av amalgam ökar många gånger om. Även
detta subventioneras av skattebetalarna genom
tandvårdsförsäkringen.
Amalgamet används bl a därför att det anses vara ett
billigt material men det är samhället som får betala
miljökostnaderna. Att återvinna ett kilo kvicksilver från
krematorier kommer att kosta 50 000 kronor. Svenska
folket har kanske 75 ton kvicksilver i sina tänder. Än så
länge finns inga filter utan kvicksilver från de avlidnas
tänder sprids orenat i naturen.
Överallt i det svenska samhället finns människor som
inte mår bra av sina tandfyllningar.Dessa patienter har inte
blivit trodda när de sökt vård för sina besvär och har därför
inte fått någon hjälp i världens dyraste sjukvårdssystem. Nu
är det dags att börja lyssna på människor och ta deras
problem på allvar. Långtidssjukskrivningar och
förtidspensioneringar kostar människor alltför mycket
lidande och samhället alltför mycket pengar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att avvecklingen av amalgam
som tandlagningsmaterial bör starta omedelbart.

Stockholm den 25 januari 1994

Bert Karlsson (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)