Lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag

Motion 2013/14:C285 av Carina Herrstedt och Markus Wiechel (SD)

av Carina Herrstedt och Markus Wiechel (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nödvändiga justeringar i lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.

Motivering

Vi tycker att kommunala bostadsaktiebolag skall drivas enligt affärsmässiga principer som också fastslagits av regeringen. Vi anser också att 3 § i lagen gällande kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) och värdeöverföring är rimlig.

Vi vill att 4 § ändras så innebörden blir att överföringar av nettoöverskottet förbjuds vid avyttringar från kommunala bostadsaktiebolag. Detsamma skall gälla olika slag av ombildningar. Dessa överskott skall gå till löpande underhåll och i förekommande fall eftersatt underhåll. Det är orimligt att skattebetalarna går in med skattepengar för underhåll, upprustning och reparationer, samtidigt som bostadsaktiebolagen tar ut vinster från försäljningar och ombildningar.

Vi vill att 5 § 1) skrivs om helt. Det är självklart behjärtansvärt att kommunala bostadsaktiebolag gör insatser som främjar integration och social sammanhållning. Vad detta har med värdeöverföringar att göra är dock obegripligt. Vi vill i stället att nettoöverskott utöver det som definieras i 3 § kan gå till fonderingar för nybyggnation som skattemässigt skall kunna avskrivas. Alternativt skattebefriade underhållsfonder. Dagens stora bostadspolitiska utmaningar är nybyggnation och eftersatt underhåll av bostadsbeståndet.

Stockholm den 26 september 2013

Carina Herrstedt (SD)

Markus Wiechel (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02
Yrkanden (1)