Lagen om offentlig upphandling

Motion 1998/99:Fi809 av Rune Berglund och Berit Andnor (s)

av Rune Berglund och Berit Andnor (s)
Lagen om offentlig upphandling, LOU, är i dag ett hinder för
kommuner som aktivt arbetar för byutveckling och
utveckling av lokal demokrati genom att ge engagerade
medborgare i byalag, föreningsråd, bykooperativ eller någon
annan lokal förening, liksom lokala näringsidkare, uppdrag
att utföra och driva kommunal verksamhet.
Även om en majoritet av de folkvalda i en kommun anser att det bästa för
verksamheten och utvecklingen i den egna kommunen är att lägga uppdraget
lokalt, så tvingar LOU kommuner att handla upp driften av verksamheten  i
konkurrens.
Konsekvenserna kan bli privata entreprenörer som bor långt från bygden
och att den önskade byutvecklingen och den fördjupade demokratin uteblir
eller t.o.m. motverkas. Följden har blivit att kommunerna lägger tid och kraft
på att hitta möjligheter att kringgå lagen.
Privata företag har möjlighet att direktupphandla med någon man anser
lämplig och har förtroendefulla affärsrelationer med.
Det finns skäl till att vi i EU-samarbetet skall arbeta för att ändra det EU-
direktiv som styr upphandlingen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om offentlig upphandling.

Stockholm den 28 oktober 1998
Rune Berglund (s)

Berit Andnor (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)