Läkarstödet till äldre

Motion 2004/05:So227 av Rolf Gunnarsson (m)

av Rolf Gunnarsson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökat stöd till de äldre genom satsning på primärvården och mera läkartid inom den kommunala äldreomsorgen.

Motivering

En expert på Karolinska sjukhuset uppskattar att ca 70 000 åldringar i Sverige är vad som uppges "allvarligt svältande". Därtill sägs det att 300 000 personer i landet befinner sig i riskzonen för undernäring. Siffrorna talar för sig själva.

Andelen "äldre" ökar också. Men frågan är hur det är med satsningen påäldrevården/äldresjukdomar inom primärvården. Många menar att det måste tillföras både geriatrik och psykiatri till primärvården. Det är ju klart konstaterat att många äldre, oavsett bostadsform, inte får sina medicinska behov tillgodosedda med dagens organisationsformer. Bland annat berättar en studie från Socialstyrelsen att 50 procent av de äldre, som bor i s k särskilt boende, inte fick sina behov av rehabilitering tillgodosedda. Såväl inom primärvården som inom den kommunala äldreomsorgen måste mera läkarresurser tillföras och staten måste ta sitt ansvar i den här viktiga frågan.

Stockholm den 14 september 2004

Rolf Gunnarsson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)