Läkarutbildning

Motion 2016/17:2689 av Thomas Finnborg (M)

av Thomas Finnborg (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kortare läkarutbildning för erfarna sjuksköterskor och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det råder brist på läkare i dag, och enligt rapporter från Socialstyrelsen, Läkarförbundet och SCB kommer underskottet att öka de närmaste åren. För att lösa bristen måste man pröva olika vägar. Många landsting rekryterar i dag läkare från andra EU-länder för att öka antalet läkare.

Läkarutbildning tar många år, och även om alliansregeringen ökade antalet utbildningsplatser så dröjer det mer än fem år innan läkarna finns i verksamheten och möter patienter.

För att öka antalet läkare bör man fundera ifall det går att hitta någon väg att förkorta utbildningstiden. Utan att tumma på kvalitet eller kunskap borde regeringen överväga möjligheterna att låta erfarna sjuksköterskor studera till läkare. Deras utbildning borde kunna förkortas eftersom bland annat sjukhuspraktik är en stor del av deras tidigare utbildning.

Sjuksköterskeutbildning och praktisk erfarenhet av att arbeta som sjuksköterska torde vara en bra grund att utgå från för att utbilda sig till läkare.

Vårterminen 2012 startade ett unikt mastersprogram vid Linköpings universitet. Utbildningen vänder sig till utbildade specialistsjuksköterskor med kirurgisk inriktning eller motsvarande. Tanken med utbildningen är att det finns ett stort behov av denna nya sjuksköterskegrupp med högre kompetens för att kunna bedriva högspecialiserad vård. Kvalificerade sjuksköterskor kommer att kunna genomföra en stor del av det pre- och postoperativa arbetet som i dag utförs av läkare. Detta är ett steg i rätt riktning och något som borde ligga till grund för regeringen att följa upp förslaget.

Thomas Finnborg (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)