Läkarutbildningen

Motion 1993/94:Ub607 av Barbro Westerholm (fp)

av Barbro Westerholm (fp)
Den svenska läkarutbildningen är dimensionerad för en
expansion av hälso- och sjukvården. Någon expansion är
det inte längre tal om utan antalet anställda inom
landstingen kommer enligt en rapport från
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) att minska med 8,5 %
under 1993 och 1994. Minskningen innefattar också ett visst
minskat behov av läkare.
Antalet arbetslösa läkare ökar nu månad för månad.
Idag uppgår antalet till ca 600. Mot denna bakgrund är det
realistiskt att anta att efterfrågan på läkare inom
överskådlig tid inte kommer att överstiga dagens nivå på
26 000 läkare (25 000 heltidsarbetande): Detta motsvarar en
läkare på 350 invånare vid en befolkning på ca 8,7 miljoner.
Det är inte troligt att kraven på läkartäthet vid en
konjunkturförbättring skulle öka. Internationellt sett har vi
nämligen en hög läkartäthet.
Läkarutbildningen är lång och kostsam både för
samhället och den enskilde. Jag anser därför att det är
nödvändigt att vidta åtgärder för att minska det överskott
som nuvarande utbildningsvolym skapar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en minskning av antalet
utbildningsplatser för läkare.

Stockholm den 13 januari 1994

Barbro Westerholm (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)