Läkemedelskostnaderna

Motion 2003/04:So456 av Birgitta Carlsson och Birgitta Sellén (c)

av Birgitta Carlsson och Birgitta Sellén (c)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bättre kontroll av förskrivning av läkemedel.

  2. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om att en kompletterande utredning gällande alternativmedicinska metoder tillsätts.

  3. Riksdagen begär att regeringen lägger fram förslag om att förändra lagstiftningen för alternativmedicinska behandlingar.

Stopp på de skenande läkemedelskostnaderna

Läkemedelskostnaderna fortsätter att stiga vilket orsakar stora underskott i landstingens budgetar. Enligt Läkemedelsrådet i Region Skåne steg läkemedelsnotan mellan 1 januari och 30 juni i år med 3,1 % jämfört med samma period förra året. Detta trots att besparingar på 150 miljoner kronor gjorts på att byta ut dyra läkemedel mot billigare kopior. Samtidigt ökar läkemedelsskadorna drastiskt och det är framförallt kvinnor och allt fler unga som fastnar i läkemedelsberoendet. Professionell hjälp behövs för att komma tillrätta med läkemedelsmissbruk, det kan fordra upp till 3 års behandling. Det är alltså mycket kostsamt.

Det måste finnas bättre kontroll av förskrivning av läkemedel, både vad gäller för stora förpackningar och mängden läkemedel. Den stora mängd läkemedel som lämnas tillbaka till apoteken är ju delvis ett bevis på att för mycket eller felaktiga läkemedel förskrivs. Detta bör ges regeringen tillkänna.

De allra vanligaste orsakerna till spänningshuvudvärk är läkemedel, att folk äter för mycket huvudvärkstabletter. Att ta preparat med acetylsalicylsyra eller paracetamol mer än tre gånger i veckan innebär en klar risk för att utveckla daglig huvudvärk. Detta problem är stort inte minst bland unga. Egenvård kan förebygga, såsom mental avslappning, kroppskännedom, fysisk träning.

En hälsorevolution behövs

För att kunna bli riktigt konkurrenskraftig ska man stimulera personalen att ta hand om den egna kroppen. En sund själ i en sund kropp förstår allt fler betydelsen av. Företagen borde se det som en investering att erbjuda personalen massageterapi.

Vi vårdar våra bilar och maskiner för att de ska hålla längre. Varför inte vara lika mån om och satsa på medarbetarna och deras hälsa så att de orkar längre?

De enskilda medborgarna har idag önskemål och behov av att kunna välja vårdgivare, på samma villkor, inom hälso- och sjukvård. Nu ökar klyftorna drastiskt inom hälso- och sjukvården, de som har råd att betala t.ex. massagebehandling själva kan komma i åtnjutande av denna medan de som inte har råd får avstå.

På lång sikt är massagen den mest ekonomiska lösningen för samhället. Med sina händer reducerar massageterapeuten stressen, lindrar smärtan, sänker blodtrycket samt stärker immunförsvaret och förbättrar individens livskvalitet.

Medvetenheten om fördelarna med massage har ökat i vårt samhälle. Många småbarnsföräldrar lär sig spädbarnsmassage med goda resultat. Längre fram när barnen börjar förskolan och skolan fortsätter man med att massera varandra. Det har visat sig att elever som praktiserar massage och kroppsberöring får en fin relation till varandra, och flera lärare har omtalat att dessa klasser har mindre av bråk och slagsmål mellan eleverna.

Nedan följer en beskrivning av olika massörer. Certifierad massör är en av Branschrådet svensk Massage certifierad massör som vid centralt certifieringsprov visat att denne innehar de kunskaper som definitionen ovan anger och som specificerats av Branschrådet. Certifieringsprovet tas fram och kontrolleras av Branschrådet svensk Massage.

En massageterapeut arbetar uteslutande med kroppens mjukdelsvävnader, det vill säga muskler, hud och bindväv. Massageterapeuten arbetar dels med massage och muskeltöjningar i friskvårdande (förebyggande) syfte, dels med direkt behandling av specifika skador och besvär i rörelseapparaten. En massageterapeut kan också komplettera sin behandling med ytterligare massageterapeutiska metoder. Massageterapeuten har fördjupad kunskap inom anatomi, fysiologi, sjukdomslära och undersökningsmetodik.

Medicinsk massageterapeut är en terapeut som är kvalificerad att arbeta inom sjukvården och har utbildats av sjukvårdspersonal.

Utred alternativmedicinska metoder

Sedan Alternativmedicinkommittén arbetade under senare hälften av 1980-talet har mycket hänt som motiverar att en ny utredning tillsätts. En kompletterande utredning bör bland annat analysera de ekonomiska och sociala konsekvenserna av alternativa metoder och se över lagstiftningen på området. I detta sammanhang bör också en översyn göras beträffande regelverket kring alternativmedicinsk behandling av barn. Dessutom bör frågor kring behov av utbildning samt behörighetsfrågor belysas. Utredningen bör samarbeta med SBU i frågor kring vetenskaplig utvärdering av alternativa behandlingsmetoder. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Enligt 2 kap. 1 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall hälso- och sjukvårdspersonal utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. I annat fall kan disciplinpåföljd eller annan påföljd åläggas enligt bestämmelserna i 5 kap. samma lag. Vi anser att lagstiftningen behöver förändras och att alternativmedicinsk behandling som uppfyller kvalitetskraven ska tillåtas inom hälso- och sjukvården som komplement till skolmedicinen. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 4 oktober 2003

Birgitta Carlsson (c)

Birgitta Sellén (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2003-10-07 Hänvisning: 2003-10-15 Bordläggning: 2003-10-15
Yrkanden (3)