Landsbygden runt Vänern

Motion 2009/10:Fö204 av Holger Gustafsson (kd)

av Holger Gustafsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att utveckla och säkerställa boende och näringsliv vid Vänerns stränder.

Landsbygdsutveckling

För att utveckla strandområden nära Vänern är det nödvändigt att länsstyrelsen intar en samordnande roll mellan kommuner, yrkesfiskare, sportfiskeföreningar och båtägarföreningar för att åstadkomma en satsning inom ramen för EU:s landsbygdsutveckling med utbyggnad av anläggningar för fiskets, turismens och övrigt näringslivs utveckling.

Vänern har en god tillgång på fisk och goda miljömässiga förutsättningar att ta emot en ökad fisketurism. Anläggningsramper för i- och upptagning av båtar som sjösätts dagligen måste byggas. Också serviceanläggningar där fisken kan tas om hand under acceptabla sanitära förhållanden måste byggas ut. En ökad fisketurism har förutsättningar att skapa många arbetstillfällen inom service, boende m.m.

Avvattning Vänern

Vänern är Sveriges största naturliga vattenreservoar. Vänern är reglerad främst genom Göta älv. Sjöfarten, dricksvattenintaget till Göteborg och rasrisker utmed Göta älvs stränder sätter gränser för hur mycket vatten som kan tömmas ur Vänern då tillflöden och omfattande nederbörd höjer Vänerns vattennivå. Vintern 2000–2001 steg Vänerns vattennivå så att mycket stora materiella skador på hus och utrustningar utmed stränderna var ett faktum. Frågan om Vänerns framtida avvattning måste få ett starkare politiskt fokus. Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2006:94) skriver om att riskerna för översvämningar med allvarliga konsekvenser är stora. En hög och ökande vattennivå i Vänern riskerar att leda till stora materiella skador samtidigt som en avtappning genom Göta älv kan öka riskerna för storskred, vilket i sig kan leda till omfattande skador om det inte sker omfattande förberedande åtgärder för detta. Utredningen menar att beredskapen hos kommuner och verksamhetsutövare bör höjas när det gäller översvämningsfrågorna genom att samverkan stärks mellan kommuner, berörda myndigheter, verksamhetsutövare och länsstyrelserna. Staten ska ha det övergripande ansvaret för problematiken.

Stockholm den 29 september 2009

Holger Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Försvarsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-09-29
Yrkanden (1)