Landskapsbilden i Sverige

Motion 2000/01:MJ840 av Rigmor Stenmark (c)

av Rigmor Stenmark (c)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om att hålla landskapet öppet.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om underhåll av vägar.1
3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om omhändertagande av övergivna bilar och övrigt skrot.
4.
1 Yrkande 2 hänvisat till TU.
Håll landskapet öppet
Sverige är fantastiskt med vackra bygder och sköna nejder. Sverige bjuder
på vida slätter, sjöar, älvar och längst i norr - fjällnatur. Sverige är rikt på
möjligheter till upplevelser. Turismen, som betecknas som en
framtidsindustri, kan utvecklas och få en ännu större betydelse än idag.
Det är viktigt att vi vårdar våra bygder och håller landskapet öppet. Inom
alltför många områden i landet, såväl i stad och tätort som på landsbygden, tar
en ohämmad växtlighet över. Diken växer igen och tidigare öppna marker
förbuskas snabbt. Vackra utsikter stängs igen av buskage och träd.
Det krävs mycket arbete för att denna förbuskning inte skall tillåtas att ta
över; även de grönområden som utgör tätorternas gröna lungor kräver skötsel
för att de skall fungera.
Här finns arbetstillfällen för många, arbeten som med rätt handledning bör
vara mycket stimulerande för t.ex. personer som tänker sig en utbildning
inom natur, miljö och turism. Det skulle också kunna erbjudas personer som
valt samhällstjänst som straffpåföljd. Denna typ av röjningsarbete bör vara
tillfredsställande att utföra då det är ett arbete som ger omväxling, frisk luft
och säkerligen även god kondition.
Underhåll vägarna
För att kunna ta del av Sveriges vackra natur och göra det möjligt att leva
och bo på landsbygden krävs bra vägar och goda kommunikationer. Idag
finns det ett skriande behov av underhåll av vägnätet i hela landet. Det
behövs en landsomfattande satsning för en bättre vägstandard. På många
håll har Vägverket märkt upp ytterligare vägsträckor som inte har en
tillräckligt bra bärighet. Det är främst vägar som betjänar många
landsbygdsföretag. Många påtalar ökade kostnader på fordonen som körts
på dåligt underhållna vägar, och även direkta personskador rapporteras.
En nationell upprustning måste göras.
Kampanj för omhändertagande av övergivna
bilar
Det finns tyvärr fler skönhetsfläckar i vårt vackra landskap. Övergivna
arbetsredskap, skrotupplag som är störande utan inhägnader och bilar som
av någon anledning övergivits vid eller på vägarna. Dessa bilar utgör
dessutom en sanitär olägenhet. Inte sällan rinner bensin, olja och
batterisyra ut och förorenar marken. Det i många fall ovissa
ägarförhållandet försvårar och försenar bortforslandet av skrotbilarna.
En landsomfattande kampanj med syfte att på ett miljömässigt riktigt
tillvägagångssätt omhänderta övergivna bilar och övrigt skrot i naturen bör
genomföras i samverkan mellan staten och kommunerna.
Byggnadsnämndernas tillsynsansvar
Fastigheter måste hållas i ett vårdat skick. Idag tycks det saknas skarpa
incitament för byggnadsnämnderna att tillämpa redan gällande lag.
Byggnadsnämnderna måste ges instrument för att på ett bra sätt kunna
medverka till bevarande av vackra bygder. Byggnadsnämndernas
tillsynsansvar borde ses över och förstärkas.
Vackra bygder är Sveriges ansikte utåt när människor färdas genom landet
och är en tillgång i den turismsatsning som görs.

Stockholm den 3 oktober 2000
Rigmor Stenmark (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (6)