Landstingens monopol inom barntandvården

Motion 1998/99:So239 av Berit Adolfsson (m)

av Berit Adolfsson (m)
En klar majoritet av landstingspolitikerna i Sverige är
positiva till att låta barn och ungdom fritt välja tandläkare -
offentlig eller privat. Det visar en undersökning som
Demoskop genomfört under våren 1998.
Vuxna patienter byter tandläkare när de blir missnöjda. Deras barn har inte
den rätten överallt. Fritt val av tandläkare för barn och ungdomar har idag
införts i Stockholm, Uppsala, Östergötland och Värmland.
I Göteborgs stad och i det nuvarande Bohuslandstinget pågår begränsade
försök med fritt val av tandläkare. I stora delar av Sverige finns inte denna
möjlighet.
Landstingen arbetar idag intensivt på att stärka patientens ställning i
vården. En stor öppenhet skall tillämpas vad gäller den enskildes egna
önskemål och krav. Det ligger i linje med dessa intentioner att även
tillmötesgå barnen och deras föräldrar.
Landstingen har ansvar för att barn får tandvård. Det är naturligt att en av
flera konkurrerande organisationer inte av egen kraft skulle undergräva eller
eliminera sina konkurrensfördelar.
För att förhindra att människor som uppsöker tandvården skall uppfatta
landstingets syfte sådant, borde en ändring i tandvårdslagen ske som ger
barnen och deras föräldrar rätt att fritt välja sin tandläkare - privat eller
offentlig.
När en motion i detta ämne behandlades under Landstingsförbundets
kongress i Karlstad redovisade styrelsen en ingående undersökning som
utmynnade i ett förslag till beslut som innehöll den för motionärerna
glädjande kommentaren att "förekomsten av privat och offentlig tandvård har
enligt samstämmiga bedömningar främjat konkurrens inom sektorn och varit
till gagn för hela tandvården". Styrelsen föreslog därför att kongressen som
sin mening skulle uttala att barn skulle ges rätten att välja privat tandläkare.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att avskaffa landstingens monopol på barntandvården.

Stockholm den 26 oktober 1998
Berit Adolfsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)