Långsiktig fred

Motion 2006/07:U290 av Karla López (mp)

av Karla López (mp)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att för all personal inom försvaret genomföra kompetenssatsning för långsiktig fred, internationell samverkan och internationellt bistånd i samarbete med fredsforskare.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att ställa om den internationella verksamheten så att den genomsyras av ett långsiktigt fredsperspektiv.

Inledning

Trots att flera FN-rapporter visar att världen blir allt fredligare, att det finns färre väpnade konflikter i världen idag än tidigare, så ökar orättvisan i världen. Fattigdomen ökar för varje dag och skapar på så sätt en större grogrund för konflikter. Den globala miljöförstöringen förstärker situationen ytterligare. Förutsättningarna för konflikter som tidigare i huvudsak utspelade sig i fattiga länder, även om det fanns aktörer från rika länder inblandade, har ändrats. I takt med globaliseringen kan numera dessa konflikter även utspela sig i rika länder. Kanske är det därför allt fler rika länder är angelägna om att sända trupper till andra delar av världen och skapa fred.

Är frånvaro av våld samma sak som fred?

Med att skapa fred menas att för tillfället få parterna att inte använda våld mot varandra. Därför är de åtgärder som görs kortsiktiga. De är oftast inriktade på krissituationer. När sedan det akuta läget är över, jobbar man inte för att ta bort de strukturer som orsakade situationen från första början. Därför dröjer det inte länge förrän en ny väpnad konflikt är igång igen. Fredsstyrkorna som används för att skapa fred angriper bara symtomen men inte sjukdomen. På så sätt slösas miljarder kronor världen över på militären som jobbar med att få stopp på det akuta våldet men inte med att lösa konflikten från grunden. Pengarna hade kunnat användas bättre genom att arbeta för fred långsiktigt och strategiskt ta bort grundorsakerna till konflikten. Att arbeta för det som fredsforskarna kallar långsiktig fred.

Detta arbete kan även göras i förebyggande syfte. Hinder och strukturer som kan skapa beväpnade konflikter kan undanröjas på ett tidigt stadium. Redan nu kan internationella experter med stor säkerhet förutspå var konflikter kommer att uppstå. Därför kan man vidta åtgärder långt innan en konflikt har hunnit bryta ut. Oftast blir det billigare och med bättre resultat än om man satsar på kortsiktiga lösningar.

Arbeta för långsiktig fred

Efter den elfte september satsar de flesta länder mycket pengar på att lösa konflikter på kortsiktigt sätt. Därför skulle Sverige med sin historia, utan krig under de senaste 150 åren och utan att ha varit en kolonialmakt, kunna ha trovärdighet och kunna profilera sig i arbetet för långsiktig fred. Det finns mycket kunskap om hur man kan arbeta för långsiktig fred. Skandinavien är känd för sina framstående fredsforskare bland annat i Norge men även i Sverige. Det gäller att ta vara på deras kunskap. Därför bör staten inleda ett omfattande samarbete med dem och omstrukturera den internationella verksamheten så att den använder sig av långsiktigt fredsperspektiv. Detta görs bäst med att inleda en omfattande kompetenssatsning för all personal som arbetar inom försvaret, internationell samverkan och internationellt bistånd i dessa frågor. Det görs bäst genom bland annat samarbete med högskoleinstitutioner som forskar och utbildar i fredskunskap runt om i Skandinavien.

Stockholm den 31 oktober 2006

Karla López (mp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (2)