Lärarutbildning och forskning

Motion 2017/18:605 av Johan Andersson m.fl. (S)

av Johan Andersson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av att stärka lärarutbildningens forskningsbas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Utmaningarna inom utbildningsområdet är fortfarande många. Resultaten inom svensk skola har sjunkit dramatiskt under många år och det görs insatser för att vända den negativa utvecklingen. De insatser som gjorts av regeringen talar för att de ökade resurserna kommer att leda till en framtida positiv resultatutveckling.

Lärarutbildningen har länge varit en källa till diskussioner, långt mer än någon annan universitetsutbildning. Detta mot bakgrund av kunskapen om att läraren och dennes kompetens är avgörande för elevers resultat.

Trots detta har forskning kring utbildningsområdet och dess förutsättningar tidigare fått allt för små möjligheter att utvecklas. Kopplingen mellan lärar- och skolledarutbildning och forskning på området är alltför svag.

Lärarutbildningen får nu en starkare vetenskaplig grund och forskningen behöver få en närmare kontakt med professionen. Forskning och utbildning för alla dem som arbetar inom svensk skola idag är avgörande för framtidens skolutveckling. Därför behövs en tydlig koppling mellan lärar- och skolledarutbildningen och utbildningsvetenskapen.

När regeringen nu föreslår en välbehövlig utbyggnad av antalet utbildningsplatser blir det därmed än mer angeläget att den utbildningsvetenskapliga forskningen ytterligare byggs ut för att motsvara denna utbyggnad. Då kan lärare ges goda möjligheter att undervisa men också att forska.

Johan Andersson (S)

Anna-Lena Sörenson (S)

Johan Löfstrand (S)

Mattias Ottosson (S)

Teresa Carvalho (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-29 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)