Lärosäten måste korrelera antalet utbildningsplatser med tillgången på studentbostäder

Motion 2017/18:100 av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)

av Robert Stenkvist och Stefan Jakobsson (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lärosäten i samarbete med kommuner och Akademiska Hus måste korrelera antalet utbildningsplatser med tillgången på studentbostäder och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att erforderliga lagändringar bör göras avseende byggandet av studentbostäder och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Snart sagt varje höst rapporterar medier och studentorganisationer om den akuta brist på studentbostäder som råder vid våra lärosäten, främst våra större universitet. Denna brist har legat för handen under en längre tid och inga tillräckligt kraftfulla åtgärder har vidtagits för att åtgärda problemet. Förslaget med utökade rättigheter att hyra ut till studenter i andra hand har inte gett erforderligt resultat. Till en del kan bostadsproblemet förklaras med ett utökat antal högskoleplatser över tid.

Vi har ett förhållande där lärosätena får studentpeng efter antalet studenter som genomför kurser. Regeringen stipulerar dock ett tak för ett högsta antal platser på olika utbildningar, ett tak som ibland överskrids tyvärr. Dock finns det inga krav på tillräckligt med bostäder korrelerat till antalet studenter, eftersom vi då inte skulle ha de bostadsproblem vi har i dag.

Vi vill att när regeringen fördelar pengarna till lärosätena för ett visst antal studenter så skall det finnas tillräckligt med bostäder för detta antal, i annat fall minskas antalet studieplatser så att bostäderna räcker till. Studieplatserna kan då om möjlighet finns lämnas till ett annat lärosäte där bostäder finns. En kvot räknas ut för varje lärosäte, då det finns betydande skillnader mellan olika lärosäten hur stor del av studenterna som är i behov av studentbostad. I Stockholm till exempel är det rimligt med en lägre kvot då många studenter sannolikt kan ordna bostad på annat håll eller bo hemma. Det är i längden orimligt att finansiera studentplatser där en del av studenterna kommer att sakna bostad.

I längden måste lärosätena, berörda kommuner och Akademiska Hus kunna samarbeta för att förse våra studenter med tak över huvudet. Fungerar inte detta är nästa steg ändrad lagstiftning där staten går hårdare in och styr byggandet och boendet. Studentbostäder skall också kunna uppföras av mer enkel och tillfällig karaktär, och bygglagarna bör anpassas härefter. I dag har vi ett läge där vissa studenter bor i tält under början av terminen, så något enklare bostäder men ändå utrustade med moderna faciliteter bör inte vara något problem för de boende.   

Robert Stenkvist (SD)

Stefan Jakobsson (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-18 Granskad: 2017-09-19 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (2)