LAS

Motion 1998/99:A712 av Ingrid Burman m.fl. (v)

av Ingrid Burman m.fl. (v)
Inledning
Från den 1 januari 1995 gäller en ny 6 b § i
anställningsskyddslagen om arbetstagarens rättigheter vid
övergång av företag, verksamhet eller del av verksamhet från
en arbetsgivare till en annan. Bestämmelsen infördes med
anledning av EG-direktivet 77/187/EEG om skydd för
arbetstagares rättigheter vid överlåtelse av företag,
verksamheter eller delar av verksamheter. Den ansluter till
direktivet på många punkter men innehåller också
föreskrifter som går längre till arbetstagarsidans förmån än
vad direktivet gör. Tolkningen av paragrafen skall ske EG-
konformt i de delar som går tillbaka på direktivet.
Efter en dom av EG-domstolen den 15 oktober 1996, mål C-289/94 Henke,
är det klarlagt att direktivet inte omfattar överförande av förvaltnings-
uppgifter från en myndighet till en annan. Offentlig verksamhet av
ekonomisk natur omfattas däremot av direktivet. Den svenska bestämmelsen
i 6 b § anställningsskyddslagen gäller dock alla arbetstagare som omfattas av
LAS, även de i allmän tjänst.
Svensk rättspraxis
Arbetsdomstolen meddelade den 21 oktober 1998 dom i ett
mål som rörde frågan om viss verksamhet som bedrivits av
den statliga lantmäterimyndigheten i ett län hade gått över
till en kommun i länet i den mening som avses i 6 b §
anställningsskyddslagen.
Domstolen fann att någon sådan övergång ej skett och tillämpade vid sin
bedömning de sju kriterier EG-domstolen angett vara av särskild betydelse.
Arbetsdomstolen fäste störst vikt vid det förhållandet att inga materiella eller
immateriella tillgångar av betydelse gått över till de kommunala
lantmäterimyndigheterna, och att det som övergått inte kunde beskrivas som
en bestående ekonomisk enhet. Därmed fanns enligt domstolen inte en
bevarad identitet i verksamheten och det hade inte skett någon övergång i
den mening som avsågs i anställningsskyddslagen.
Vi anser emellertid att saken bör ses från en annan utgångspunkt.
Direktivet är inte tillämpligt på den situation som var aktuell i målet.
Tolkningen av vad som utgör en övergång i anställningsskyddslagen behöver
därför inte vara EG-konform i detta eller liknande fall. Det i EG-domstolen
uppställda kravet på att det skall vara en bestående ekonomisk enhet som
överförs är svårt att tillämpa vid en övergång som avser förvaltnings-
uppgifter. Stor betydelse bör i stället tillmätas det förhållandet att det är en
verksamhet som är noggrant reglerad i författning, som förs över från ett
statligt till ett kommunalt organ. Övertagandet av materiella och immateriella
tillgångar har mycket begränsad betydelse för verksamhetens identitet.
Domen kan komma att avsevärt komplicera huvudmannaskapsskiften inom
offentlig förvaltning, exempelvis verksamhetsöverföringar kommun-
landsting eller stat-kommun.
Vi anser att en utredning bör tillsättas med uppgift att föreslå en sådan
förändring i 6 b § anställningsskyddslagen att övergångsbegreppet vid
överföring av förvaltningsuppgifter ges en från EG-direktivet fristående
innebörd, där hänsyn tas till de speciella förhållanden som gäller vid dessa
verksamhetsövergångar.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär tillsättande av en utredning med
uppgift att se över 6 b § anställningsskyddslagen i enlighet med vad som
anförts i motionen.

Stockholm den 25 oktober 1998
Ingrid Burman (v)
Hans Andersson (v)

Camilla Sköld (v)

Sven-Erik Sjöstrand (v)

Carlinge Wisberg (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)