Läsfrämjande insatser

Motion 2007/08:Kr286 av Matilda Ernkrans (s)

av Matilda Ernkrans (s)
s45103

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om angelägna läsfrämjande insatser riktade till barn och föräldrar med bristande kunskaper i det svenska språket och om En bok för alla.

Motivering

Ett välfungerade språk är grunden till att fullt ut kunna tillvarata och utveckla sina demokratiska rättigheter. Språk är makt. Därutöver är tillgången till och användandet av språk viktigt för inlärning av annan kunskap, exempelvis matematik. Under förskoleåldern läggs grunden för barns språkutveckling. För att barn ska kunna tillägna sig ett rikt språk är det viktigt att de tidigt får ta del av böcker. Vuxnas högläsning för små barn är av stor betydelse.

I Norge införde den tidigare borgerliga regeringen ett kommunalt vårdnadsbidrag – kontantstøtte – som mycket påminner om det i Sverige nu aktuella kommunala vårdnadsbidraget. Erfarenhet kan nu visa att kontantstøtte gick till många kvinnor med utländsk bakgrund med mycket dåligt fotfäste på arbetsmarknaden och i det norska samhället. De kvinnorna blev de som behöll sina barn i hemmet. En direkt följd av detta är barn födda i Norge och med sin framtid i Norge utan eller med mycket små kunskaper i det norska språket.

Detta är vad som nu ligger framför oss i Sverige, och för vår del ska läggas den redan genomdrivna möjligheten att efter det aviserade kommunala vårdnadsbidraget sätta barnen i en enskild förskola som inte behöver följa läroplan. Barn riskerar att komma till skolan med mycket dåliga kunskaper i svenska. Enligt statsrådet Göran Hägglund har regeringen inte ens tänkt på detta. Låt oss till detta lägga den borgerliga regeringens ovilja till En bok för alla som kommer att mista all sin finansiering. En bok för alla har i sin verksamhet mycket framgångsrikt jobbat med läsfrämjande åtgärder riktat till just dem som läser minst och som behöver stöd för att främja deras egna och deras barns språkutveckling i svenska språket.

Sammantaget kan vi med den förda borgerliga regeringspolitiken ana en framtid där läsfrämjande insatser för barns språkutveckling riktat till barn och föräldrar med bristande kunskaper i det svenska språket kommer att vara mycket angelägna. Att i det läget lägga ned framgångsrik verksamhet som En bok för alla är förödande. Här borde man istället använda sig av de erfarenheter och det kontaktnät som finns hos En bok för alla för att ta till vara alla goda krafter som arbetar med läsfrämjande. Det behövs och kommer att behövas i än högre grad.

Stockholm den 3 oktober 2007

Matilda Ernkrans (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Kulturutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-04 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)