Låt kommuner redovisa i gemensam mall

Motion 2017/18:2797 av Ida Drougge (M)

av Ida Drougge (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att en skyldighet för kommuner att redovisa enligt gemensam mall bör införas, i syfte att underlätta jämförelser, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

I Sverige finns 290 kommuner som alla arbetar efter samma ramverk och delvis med samma saker. Självklart skiljer sig arbetsmetoder och innehåll åt då förutsättningarna är olika. Att jämföra kommuner och deras resultat och metoder med varandra är dock ett effektivt och vetenskapligt sätt att utvärdera. Med bra jämförelser kan kommuner lära av varandra, effektivisera och hushålla bättre med skattemedel.

Detta sker redan idag, men många gånger jämförs äpplen med päron vilket missleder både medborgarna och tjänstemän inom kommunal förvaltning. I värsta fall blir användningen av jämförelser negativ, eftersom en felaktigt underbyggd jämförelse kan motverka positiv utveckling. Det bör finnas rättvisande jämförelser som på vetenskaplig grund jämför kommuner med varandra. Ett viktigt steg är att redovisa enligt gemen­samma mallar.

Flera försök har skett inom ramen för SKL, men misslyckats på grund av lokala och partipolitiska intressen. Det är nu dags att lägga sådana intressen åt sidan till förmån för alla de vinster vi får av att kunna jämföra kommuner. Detta vore inte bara en vinst för alla med intresse att granska, utan också ett redskap för intern revision och utvecklings­arbete inom kommunerna. Därför bör det för kommuner införas skyldighet att redovisa enligt gemensam mall, i syfte att underlätta jämförelser.

Ida Drougge (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-04 Granskad: 2017-10-04 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)