Lätta vapen

Motion 2013/14:U205 av Christer Winbäck (FP)

av Christer Winbäck (FP)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att minska spridningen av lätta vapen.

Motivering

Små och lätta vapen är ett av vår tids största gissel. Konsekvenserna av användandet av dessa stannar inte vid de omedelbara och uppenbara i form av spillda liv, bestående men och handikapp samt långtgående psykologiska skador. Utöver de förödande konsekvenserna för drabbade individer, bidrar väpnat våld också till långtgående konsekvenser för samhället.

Väpnat våld inverkar också på staters produktivitet, så till vida att majoriteten av offren kommer från den unga och produktiva delen av befolkningen och reducerar därmed möjligheter till produktivt arbete. Den minskade livskvalitet och ökade osäkerhet som följer av väpnat våld, kan också inverka negativt på den privata investeringsviljan.

Totalt sett underminerar väpnat våld möjligheterna till utveckling och utgör ett direkt hinder för uppfyllelsen av Millenniemålen.

FN:s program för utveckling, UNDP, uppskattar den totala kostnaden för väpnat våld enbart i länder som befinner sig utanför konflikt att uppgå till 163 miljarder dollar årligen.

I dessa sammanhang utgör det väpnande våldet ett hinder även för vårt bistånd. Det utgör ett direkt hot mot biståndsarbetare och medverkar till att biståndsmedel måste användas till säkerhetsarrangemang och att mildra de omedelbara konsekvenserna av våldet, snarare än till utveckling. Det hindrar också den långsiktiga utvecklingen mot tillväxt och välfärd.

Sverige måste agera mer kraftfullt för ett bekämpande av den okontrollerade spridningen av små och lätta vapen.

Ett första steg kan vara att återigen ta upp frågan i den utrikespolitiska deklarationen, där den tycks ha fallit bort på senare år.

Detta bör riksdagen ge regeringen tillkänna.

Stockholm den 25 september 2013

Christer Winbäck (FP)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-09-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)