Ledarskapsutbildning för lärare

Motion 2016/17:1397 av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (båda SD)

av Richard Jomshof och Carina Herrstedt (båda SD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ledarskapsutbildning ska vara en integrerad del av lärarutbildningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den svenska skolan dras med mycket stora problem när det gäller förmedlandet av kunskaper, och Sverige rankas allt lägre i internationella jämförande studier. Förmedlandet av kunskap till eleverna förutsätter att läraren är tydlig och besitter tillräcklig kompetens och tillräckliga kunskaper om sin roll som ledare och kunskapsförmedlare.

Ett sätt att komma tillrätta med problemet är ytterligare fokus på ledarutbildning inom läraryrket, inte minst i en tid då skolans och den enskilde lärarens auktoritet är lägre än tidigare. En tydlig och kompetent ledare har lättare att styra en grupp. Kontrollen av gruppen är även en förutsättning för att kunna verka i en sådan miljö som skolan och samtidigt kunna förmedla kunskaper. En lärare som inte förmår agera som en ledare kommer att få det svårt att förmå eleverna att ägna studierna i skolan något intresse. Något som brukar tas upp som ett föredöme i ledarskapsutbildningar är försvaret och de utbildningar som tillhandahålls av Försvarshögskolan. Den har allt från små kurser till långa kurser som berättigar till högskolepoäng.

I dagsläget anser vi, dels av egna erfarenheter, och dels efter diskussioner med elever vid olika utbildningar, oss se att om man gör en jämförelse mellan exempelvis civilingenjörs- eller läkarutbildningar och lärarutbildningar, så är studietakten betydligt lägre vid den sistnämnda. Vi menar därför att eleverna vid lärarutbildningen, den lägre studietakten tagen i beaktande, borde kunna tillgodogöra sig en adekvat ledarskapsutbildning inom ramen för de högskolepoäng som i dag utgör lärarutbildningen.

Richard Jomshof (SD)

Carina Herrstedt (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-04 Granskad: 2016-10-04 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)