Ledigt för att starta företag

Motion 1998/99:A714 av Inger Strömbom m.fl. (kd, fp, m)

av Inger Strömbom m.fl. (kd, fp, m)
Från den 1 januari 1998 gäller lagen (1997:1293) om rätt till ledighet för
att bedriva näringsverksamhet. Den innebär sammanfattningsvis att den
som har varit anställd hos en arbetsgivare antingen de senaste sex
månaderna eller sammanlagt minst tolv månader de senaste två åren har
rätt att ta ledigt för att starta ett företag. Rätten till ledighet ska avse en
sammanhängande period om högst sex månader hos en och samma
arbetsgivare. Det företag som den anställde startar får inte konkurrera
med arbetsgivarens. Ledigheten får inte heller innebära väsentlig
olägenhet för arbetsgivarens verksamhet.
Denna nya lag innebär av flera skäl svårigheter för företagen, inte minst de
mindre. Det finns idag flera lagar som ger anställda rätt att vara lediga från
anställningen, exempelvis för att vårda barn eller för att studera. Att en
arbetstagare är borta från arbetet kostar emellertid arbetsgivaren betydande
belopp eftersom produktionen minskar. Så är fallet inte minst i de mindre
företagen där varje anställd motsvarar en stor andel av den totala
personalstyrkan. Under senare år har detta förstärkts. Ökade kostnader för
personal, den tekniska utvecklingen och den skärpta konkurrensen har
tvingat företagen att minska antalet anställda och att driva verksamhet med
färre personer än tidigare. Därmed har det dels blivit viktigare att varje
anställd deltar i produktionen, dels blivit svårare att ersätta den som ändå är
frånvarande.
Även om den nya lagen innehåller regler om att den som är ledig för att
starta företag inte får konkurrera med sin arbetsgivare, finns det ändå risk för
att sådan konkurrens uppstår. I många fall ligger det nära till hands att den
som är ledig väljer att starta ett företag i den bransch där han eller hon
tidigare verkat, trots att lagen sätter upp ett förbud mot sådan konkurrens.
För arbetsgivaren kan det många gånger te sig svårt att komma till rätta med
en konkurrens som står i strid med lagens bestämmelser.
Det är angeläget med åtgärder som underlättar företagande. Tanken att
underlätta för anställda att pröva på möjligheten att starta eget är god, men
som lagen har utformats finns det en inte obetydlig risk att den skapar stora
svårigheter för de redan befintliga företagen. Det är emellertid svårt att nu
överblicka vilka effekter lagen har fått. Det är därför angeläget att regeringen
noggrant följer resultatet av lagstiftningen och redan under 1999 återkommer
till riksdagen med en redovisning.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen  till känna vad i motionen
anförts om en redovisning av effekterna av lagen om rätt till ledighet för att
bedriva näringsverksamhet.

Stockholm den 27 oktober 1998
Inger Strömbom (kd)
Inga Berggren (m)

Kenth Skårvik (fp)

Holger Gustafsson (kd)

Ola Karlsson (m)

Kerstin Heinemann (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)