Ledsagare vid färdtjänsten

Motion 2008/09:T262 av Ann-Christin Ahlberg (s)

av Ann-Christin Ahlberg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ledsagare vid färdtjänst.

Motivering

Färdtjänst har en viktig funktion för personer som på grund av ett funktionshinder inte kan resa själv. Kommunen, som beviljar färdtjänst, kan också avgöra om en ledsagare kan medfölja vid resor utan avgift. Beslutet kan omfatta även flera ledsagare, eftersom det finns sjukdomar och handikapp som gör att man behöver två ledsagare för att kunna resa och uträtta de ärenden eller genomföra de aktiviteter som man har behov av. I vissa situationen behöver man inte en ledsagare under själva resan, utan efter den för att kunna genomföra ändamålet för resan.

Rätten att utan avgift kunna ta med sig två ledsagare, eller en ledsagare som behövs efter resan anges dock inte tydligt i lagtexten, utan kommunerna kan fatta beslut efter egna riktlinjer. Detta innebär att resmöjligheterna för funktionshindrade i landet inte är lika.

Färdtjänstutredningen föreslog att den som är beroende av en eller flera ledsagare i samband med resorna ska ha rätt till detta. Under remissbehandlingen av utredningens förslag har det framförts kritik och invändningar mot rätten att ha två ledsagare med sig, bland annat för att förslaget är oklart och därför svårt att tillämpa.

Förra regeringen uppmärksammade frågan i sin trafikpolitiska proposition och slog fast att ledsagning är en viktig service som är av stor betydelse för många färdtjänstberättigade och som i vissa fall kan vara avgörande för att en resa kan genomföras. Man konstaterade också att det kan uppkomma märkliga situationer då en innehavare av färdtjänsttillstånd inte kan resa på grund av gällande regler om ledsagare. Därför avsåg s-regeringen återkomma till riksdagen med frågan om hur ledsagarfunktionen inom ramen för färdtjänstlagstiftningen bör utformas efter ytterligare överväganden. Ett enigt trafikutskott har vid flera tillfällen angivit att färdtjänsten är ett prioriterat område samt att en väl fungerande färdtjänst är en förutsättning för att det transportpolitiska målet om ett tillgängligt transportsystem ska kunna uppnås. Därför är det angeläget att reglerna om ledsagare tydliggörs snarast.

Stockholm den 30 september 2008

Ann-Christin Ahlberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02
Yrkanden (1)